In samen­wer­king met de gemeen­te Lei­den is het Esthe­tisch Pro­gram­ma van Eisen (EPvE) voor de N206 Euro­pa­weg en het Lam­men­schans­plein, onder­deel van de Rijn­land­Rou­te, opge­steld. Het EPvE is een belang­rijk docu­ment bij de aan­leg van de Rijn­land­Rou­te, en beschrijft de vorm­ge­ving en inpas­sing van de weg. De con­cept­ver­sie van het EPvE is op 13 juli 2021 bespro­ken in het Leid­se col­le­ge van bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders en ligt van­af vrij­dag 16 juli ter inza­ge bij de gemeen­te Lei­den. Op woens­dag 21 juli vindt er een digi­ta­le infor­ma­tie­avond plaats.

In het EPvE staan eisen die gesteld wor­den aan de land­schap­pe­lij­ke inpas­sing van de Euro­pa­weg en de vorm­ge­ving van bouw­wer­ken zoals brug­gen en fiets­on­der­door­gan­gen. Ook de vorm­ge­ving van de fiets- en wan­del­pa­den en de groe­ne her­in­rich­ting van het Lam­men­schans­plein staan beschre­ven. Het docu­ment vormt het toet­sings­ka­der bij het uit­wer­ken van het ont­werp door de aan­ne­mer en het beoor­de­len van de aan­vraag van de omge­vings­ver­gun­ning door de gemeente.

Aan­trek­ke­lijk voor fiet­sers en wandelaars

Doel van het EPvE is dat het Lam­men­schans­plein, ondanks de ver­bre­ding van de N206, aan­trek­ke­lij­ker wordt voor fiet­sers en wan­de­laars. Daar­voor wor­den rui­me, over­zich­te­lij­ke fiets­on­der­door­gan­gen gemaakt, komt er zoveel moge­lijk groen reke­ning hou­dend met de bio­di­ver­si­teit en komen er zit­plek­ken aan het water.

Ter inza­ge

De con­cept­ver­sie ligt van­af vrij­dag 16 juli tot en met don­der­dag 9 sep­tem­ber 2021 ter inza­ge bij de gemeen­te Lei­den. Tij­dens deze peri­o­de kan ieder­een het plan bekij­ken op het Stads­kan­toor aan de Bar­gel­aan, of op www.leiden.nl/inspraak.

Digi­ta­le informatieavond

Wat staat er alle­maal in het EPvE, hoe gaat de Euro­pa­weg er op hoofd­lij­nen uit­zien en hoe werkt de besluit­vor­ming? De gemeen­te Lei­den en de pro­vin­cie Zuid-Hol­land orga­ni­se­ren hier een digi­ta­le infor­ma­tie­avond over. Daar­naast is er uiter­aard ruim­te voor het stel­len van vragen.

De infor­ma­tie­avond vindt plaats via Micro­soft Teams.

  • Op woens­dag 21 juli, van 19.30 tot 20.30 uur
    Aan­mel­den voor de infor­ma­tie­avond kan per mail: europaweg@​rijnlandroute.​nl. Uiter­lijk dins­dag 20 juli ver­stu­ren wij de defi­ni­tie­ve agen­da en de link voor MS Teams.

Mocht u niet aan­we­zig kun­nen zijn, maar wel graag de pre­sen­ta­tie van de avond wil­len ont­van­gen dan kunt u dit ook aan­ge­ven door te mai­len naar: europaweg@​rijnlandroute.​nl.

Ver­volg

Na de ter inza­ge ter­mijn wor­den even­tu­e­le ziens­wij­zen op de con­cept­ver­sie behan­deld en komt er een defi­ni­tie­ve ver­sie van het EPvE. Deze ver­sie wordt naar ver­wach­ting in okto­ber 2021 opnieuw bespro­ken in het col­le­ge van B en W. Uit­ein­de­lijk stelt de gemeen­te­raad van Lei­den het EPvE defi­ni­tief vast (als aan­vul­ling op de Wel­stands­no­ta Lei­den 2020). Naar ver­wach­ting gebeurt dit eind 2021.

Pla­no­lo­gi­sche pro­ce­du­re wegontwerp

Het EPvE, dat ter inza­ge ligt, geeft aan hoe de omge­ving van de weg eruit komt te zien. Het beschrijft de open­ba­re ruim­te op het Lam­men­schans­plein, zoals de fiets- en wan­del­pa­den en hoe het groen inge­richt wordt. Voor het weg­ont­werp wordt momen­teel het Pro­vin­ci­aal Inpas­sings­plan (PIP) op een aan­tal pun­ten aan­ge­past. De ziens­wij­ze­pro­ce­du­re hier­voor begint naar ver­wach­ting in novem­ber dit jaar. Meer infor­ma­tie hier­over staat in een eer­der nieuws­be­richt.