In samenwerking met de gemeente Leiden is het Esthetisch Programma van Eisen (EPvE) voor de N206 Europaweg en het Lammenschansplein, onderdeel van de RijnlandRoute, opgesteld. Het EPvE is een belangrijk document bij de aanleg van de RijnlandRoute, en beschrijft de vormgeving en inpassing van de weg. De conceptversie van het EPvE is op 13 juli 2021 besproken in het Leidse college van burgemeester en wethouders en ligt vanaf vrijdag 16 juli ter inzage bij de gemeente Leiden. Op woensdag 21 juli vindt er een digitale informatieavond plaats.

In het EPvE staan eisen die gesteld worden aan de landschappelijke inpassing van de Europaweg en de vormgeving van bouwwerken zoals bruggen en fietsonderdoorgangen. Ook de vormgeving van de fiets- en wandelpaden en de groene herinrichting van het Lammenschansplein staan beschreven. Het document vormt het toetsingskader bij het uitwerken van het ontwerp door de aannemer en het beoordelen van de aanvraag van de omgevingsvergunning door de gemeente.

Aantrekkelijk voor fietsers en wandelaars

Doel van het EPvE is dat het Lammenschansplein, ondanks de verbreding van de N206, aantrekkelijker wordt voor fietsers en wandelaars. Daarvoor worden ruime, overzichtelijke fietsonderdoorgangen gemaakt, komt er zoveel mogelijk groen rekening houdend met de biodiversiteit en komen er zitplekken aan het water.

Ter inzage

De conceptversie ligt vanaf vrijdag 16 juli tot en met donderdag 9 september 2021 ter inzage bij de gemeente Leiden. Tijdens deze periode kan iedereen het plan bekijken op het Stadskantoor aan de Bargelaan, of op www.leiden.nl/inspraak.

Digitale informatieavond

Wat staat er allemaal in het EPvE, hoe gaat de Europaweg er op hoofdlijnen uitzien en hoe werkt de besluitvorming? De gemeente Leiden en de provincie Zuid-Holland organiseren hier een digitale informatieavond over. Daarnaast is er uiteraard ruimte voor het stellen van vragen.

De informatieavond vindt plaats via Microsoft Teams.

  • Op woensdag 21 juli, van 19.30 tot 20.30 uur
    Aanmelden voor de informatieavond kan per mail: europaweg@rijnlandroute.nl. Uiterlijk dinsdag 20 juli versturen wij de definitieve agenda en de link voor MS Teams.

Mocht u niet aanwezig kunnen zijn, maar wel graag de presentatie van de avond willen ontvangen dan kunt u dit ook aangeven door te mailen naar: europaweg@rijnlandroute.nl.

Vervolg

Na de ter inzage termijn worden eventuele zienswijzen op de conceptversie behandeld en komt er een definitieve versie van het EPvE. Deze versie wordt naar verwachting in oktober 2021 opnieuw besproken in het college van B en W. Uiteindelijk stelt de gemeenteraad van Leiden het EPvE definitief vast (als aanvulling op de Welstandsnota Leiden 2020). Naar verwachting gebeurt dit eind 2021.

Planologische procedure wegontwerp

Het EPvE, dat ter inzage ligt, geeft aan hoe de omgeving van de weg eruit komt te zien. Het beschrijft de openbare ruimte op het Lammenschansplein, zoals de fiets- en wandelpaden en hoe het groen ingericht wordt. Voor het wegontwerp wordt momenteel het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) op een aantal punten aangepast. De zienswijzeprocedure hiervoor begint naar verwachting in november dit jaar. Meer informatie hierover staat in een eerder nieuwsbericht.