Van­af half 2023 rijdt het ver­keer door de Cor­bu­lo­tun­nel. Voor­dat het zover is, moet de pro­vin­cie Zuid-Hol­land als tun­nel­be­heer­der de vei­lig­heid aan­to­nen. Bas van Her­pen, gede­le­geerd tun­nel­be­heer­der bij de pro­vin­cie, ver­telt hoe daar aan gewerkt wordt.

De pro­vin­cie Zuid-Hol­land heeft genoeg erva­ring met het beheer van infra­struc­tu­re­le kunst­wer­ken, zoals beweeg­ba­re brug­gen met bedie­ning op afstand. Maar een object als de Cor­bu­lo­tun­nel, dat is ande­re koek. De hoe­veel­heid tun­nel­tech­ni­sche instal­la­ties, plus de bij­be­ho­ren­de com­pu­ter­sys­te­men en pro­ces­sen maken het tot iets nieuws.

Iets nieuws? Er zijn toch wel meer tun­nels in de provincie?

Dat klopt. Maar voor tun­nels geldt: wie eige­naar is van de weg, is ook eige­naar en beheer­der van de tun­nel. Daar­om is Rot­ter­dam beheer­der van de Maas­tun­nel. En Rijks­wa­ter­staat van veel ande­re tun­nels in Zuid-Hol­land, omdat die onder­deel zijn van een rijks­weg. De Cor­bu­lo­tun­nel is in Zuid-Hol­land de eer­ste gro­te tun­nel in een pro­vin­ci­a­le weg, met de pro­vin­cie als beheerder.”

Wat is de hoofd­taak van een tunnelbeheerder?

Ervoor zor­gen dat de tun­nel aan­toon­baar vei­lig is. Dat bete­kent dat je vóór de bouw de juis­te eisen stelt en wen­sen for­mu­leert. Tij­dens en na de bouw houd je in de gaten dat alles con­form die eisen en wen­sen gere­a­li­seerd wordt. Als de tun­nel in gebruik geno­men wordt, zorg je 24/​7 voor de bedie­ning en de veiligheid.”

Wat is daar voor nodig?

We kij­ken naar de tech­niek, de orga­ni­sa­tie en de pro­ces­sen en pro­ce­du­res. Daar­bij stel­len we onder ande­re het Vei­lig­heids­be­heer­plan op, kij­ken we waar de voor­zie­nin­gen moe­ten komen en hoe we de beheer­or­ga­ni­sa­tie moe­ten inrich­ten. Bij dat laat­ste heb­ben we geko­zen voor een samen­wer­king met Rijks­wa­ter­staat. Zij heb­ben veel erva­ring, maar ook de faci­li­tei­ten. Daar­om zal de Cor­bu­lo­tun­nel bediend wor­den van­uit de bestaan­de ver­keers­cen­tra­le in Rhoon. Daar­mee bespa­ren we als pro­vin­cie kos­ten én halen we exper­ti­se in huis. Als de tun­nel van­af medio 2023 in gebruik is, zul­len we er met het juis­te onder­houd voor zor­gen dat alle sys­te­men goed blij­ven func­ti­o­ne­ren. En zorg­vul­di­ge pro­ce­du­res zor­gen ervoor dat er snel wordt inge­gre­pen als zich een inci­dent of cala­mi­teit voor­doet. Maar ook de zelf­red­zaam­heid van auto­mo­bi­lis­ten gaan we regelen.”

De zelf­red­zaam­heid van automobilisten?

Stel dat er een onge­val is in een tun­nel­buis. Dan moe­ten alle nood­in­stal­la­ties goed wer­ken, en de hulp­dien­sten moe­ten komen. Maar de auto­mo­bi­lis­ten wil­len zich ook in vei­lig­heid kun­nen bren­gen. Dat kan via dwars­ver­bin­din­gen: je opent een vlucht­deur en vlucht naar de ande­re tun­nel­buis. Daar moe­ten op dat moment natuur­lijk geen auto’s meer rij­den. Door de samen­hang tus­sen tech­niek, orga­ni­sa­tie en pro­ces­sen en pro­ce­du­res wor­den deu­ren van­uit de dwars­ver­bin­din­gen pas ont­gren­deld als die ande­re buis is leeg gereden.”

Hoe zorg je ervoor dat alle betrok­ke­nen straks doen wat ze moe­ten doen?

Met de OTO: Oplei­den, Trai­nen, Oefe­nen. Naar ver­wach­ting nemen onge­veer 150 mede­wer­kers van Rijks­wa­ter­staat en de pro­vin­cie daar­aan deel. Denk aan wegin­spec­teurs, ver­keers­lei­ders en ook aan dege­nen die ver­ant­woor­de­lijk zijn voor scha­de­claims. Ieder­een volgt een trai­ning die aan­sluit op zijn rol. De één doet mee aan een oefe­ning in de tun­nel, de ander heeft genoeg aan alleen een rond­lei­ding. We hou­den ook een oefe­ning met de hulp­dien­sten. Zij zijn er al sinds 2012 bij betrok­ken, zodat alles ook aan hun wen­sen vol­doet en zij straks pre­cies weten hoe alles werkt.”

Lig­gen jul­lie op schema?

Ja. Nor­maal kom je als beheer­der pas zo’n 2 jaar voor de open­stel­ling in beeld. Wij doen al mee sinds 2012. De onaf­han­ke­lij­ke bevei­li­gings­be­amb­te ook. Zo sluit je de kans uit op ver­ras­sin­gen op het aller­laat­ste moment. Ik heb er alle ver­trou­wen in dat wij de gemeen­te Lei­den, het bevoegd gezag, op tijd kun­nen aan­to­nen dat de Cor­bu­lo­tun­nel vei­lig is.”

Ver­der lezen?

Dit inter­view is onder­deel van een reeks inter­views over de tun­nel­tech­niek bij de Rijn­land­Rou­te. Lees alle inter­views in het boek­je ‘Ploe­gen­tijd­rit in tun­nel­tech­niek’.