Dui­kers tref­fen voor­be­rei­din­gen voor de stort van onder­wa­ter­be­ton voor de vloer van de tun­nel­toe­rit. Onder water is er prak­tisch geen zicht, dus alles moet op de tast. Een bij­zon­de­re klus voor onze dui­kers, die soms wel meer dan twee uur onder water blijven.

De dui­kers inspec­te­ren of de bouw­kuip vol­le­dig op diep­te is en de dam­wan­den goed op elkaar aan­slui­ten. Ook zor­gen zij ervoor dat de uit­ein­den van de anker­pa­len vrij komen te lig­gen en beves­ti­gen zij een sta­len kop­pel­stuk aan de uit­ein­den. Zo is er straks een goe­de aan­slui­ting met de beton­nen vloer die hier wordt gestort.

Wan­neer de kop­pel­stuk­ken klaar zijn, wordt onder water het beton voor de vloer gestort. Nadat het beton is uit­ge­hard, kan het water weer uit de bouw­kuip wor­den weg­ge­pompt. Het voor­deel van de nat­te ont­gra­ving en het toe­pas­sen van onder­wa­ter­be­ton is dat er geen grond­wa­ter ont­trok­ken hoeft te wor­den. De vloer is rela­tief dik omdat deze weer­stand moet bie­den aan de druk die het grond­wa­ter erop uit­oe­fent van onder af. Daar­naast zijn er anker­pa­len aan­ge­bracht die de vloer net­jes op z´n plaats houden.

Foto­gra­fie: Vin­cent Basler

Klik op de foto’s om te vergroten: