Ruim 1250 geïn­te­res­seer­de men­sen bezoch­ten zater­dag 8 sep­tem­ber de Open Dag Rijn­land­Rou­te, die werd geor­ga­ni­seerd in en bij het nieu­we infor­ma­tie­cen­trum. Bezoe­kers kon­den zien en bele­ven wat er alle­maal komt kij­ken bij de aan­leg van de Rijn­land­Rou­te en hoe de weg er straks uit­ziet. Bij diver­se stands werd uit­leg gege­ven over de voort­gang van het project.

Veel bezoe­kers brach­ten ook een bezoek aan de uit­kijk­to­ren. Hier had­den zij een goed uit­zicht op de start­schacht van de boor­tun­nel op het werk­ter­rein van aan­ne­mers­com­bi­na­tie Comol5. In het infor­ma­tie­cen­trum was ook veel belang­stel­ling voor de maquet­te van de TBM (Tun­nel Boor Machi­ne). De TBM start vol­gend jaar met het boren van de eer­ste tun­nel­buis van de tun­nel in de N434. Ook voor kin­de­ren was er veel te doen, met een spring­kus­sen, zand­bak en diver­se tech­ni­sche proef­jes. En er was infor­ma­tie over arche­o­lo­gisch onder­zoek en de vond­sten die tot nu toe gevon­den zijn.

Voor wie de Open Dag gemist heeft; van­af dit moment is het Infor­ma­tie­cen­trum Rijn­land­Rou­te iede­re woens­dag, vrij­dag en zater­dag van 11.00 tot 15.00 uur geo­pend. De uit­kijk­to­ren is tij­dens ope­nings­tij­den onder bege­lei­ding te bezoeken.