Stra­lend weer, een gro­te vracht­wa­gen en zo’n 120 enthou­si­as­te kin­de­ren. Drie ingre­di­ën­ten voor een geslaag­de dode hoek demon­stra­tie op twee basis­scho­len in de Leid­se wijk Ste­vens­hof. Op maan­dag 2 juli orga­ni­seer­de aan­ne­mers­com­bi­na­tie Comol5, die in opdracht van Pro­vin­cie Zuid-Hol­land het eer­ste deel van de de Rijn­land­Rou­te aan­legt, een edu­ca­tie­ve och­tend over de ‘dode hoek’.

Mar­ti­ne Lee­wis, wet­hou­der duur­zaam­heid, mobi­li­teit en beheer open­ba­re ruim­te van gemeen­te Lei­den, gaf het start­schot van de demon­stra­tie, waar­na de kin­de­ren vlak naast het school­plein bij een gro­te vracht­wa­gen kon­den zien wat de chauf­feur van­uit zijn cabi­ne ziet en voor­al wat hij niet ziet. Onder het mot­to ‘Ben jij in beeld?’ wer­den fiets­lamp­jes uitgedeeld.

Comol5 heeft voor de start van het pro­ject maat­re­ge­len geno­men om de over­last voor de omge­ving zoveel moge­lijk te beper­ken. Zo’n 85% van het beno­dig­de zand wordt over het water ver­voerd en aan de A44-zij­de van het pro­ject is een apar­te af-/op­rit voor bouw­ver­keer aan­ge­legd, zodat het ver­keer niet over het loka­le wegen­net hoeft te rij­den. Ook aan de A4-zij­de komt een spe­ci­a­le afrit.

Foto’s Desi­ree Schippers