Gede­pu­teer­de Floor Ver­meu­len bezocht op don­der­dag 17 janu­a­ri, samen met Jan de Jong, voor­zit­ter Raad van Bestuur aan­ne­mers­com­bi­na­tie Comol5, de fabriek van Her­ren­knecht in Schwa­nau. In de Duit­se fabriek wordt de laat­ste hand gelegd aan de tun­nel­boor­ma­chi­ne die de tun­nel in de N434 (onder­deel van de Rijn­land­Rou­te) gaat boren.

Floor Ver­meu­len: “Indruk­wek­kend om de ‘rij­den­de fabriek’ van 100 meter lang en 11 meter hoog in het echt te zien. Nog even en we mogen de boor­ma­chi­ne in eigen land wel­kom heten.”

De tun­nel­boor­ma­chi­ne met nu nog het serie­num­mer S1133 krijgt vol­gens tra­di­tie een vrou­we­lij­ke naam. Bin­nen­kort wordt hier­voor een wed­strijd uit­ge­schre­ven onder basis­scho­len in de omge­ving van de toe­kom­sti­ge tunnel.

Trans­port en opbouw boor

Voor­dat de boor­ma­chi­ne aan haar onder­grond­se reis begint, wordt zij van­uit de fabriek in Schwa­nau via het water getrans­por­teerd naar hijs- en trans­port­be­drijf Mam­moet in Schie­dam. Van daar­uit gaan de onder­de­len via de weg naar de start­schacht in Lei­den, zodat van­af april 2019 de opbouw van de tun­nel­boor­ma­chi­ne kan starten.

De inter­na­ti­o­na­le aan­ne­mers­com­bi­na­tie Comol5, die bestaat uit de TBI-onder­ne­min­gen Mobi­lis en Croonwolter&Dros, VINCI Con­struc­ti­on Grands Pro­jets en DIMCO, start naar ver­wach­ting van­af eind juni 2019 met het boren van de eer­ste tunnelbuis.

Jan de Jong: “Het pro­ject ligt op plan­ning en gezien de zeer uit­ge­brei­de exper­ti­se bin­nen Comol5 en haar part­ners ver­wach­ten we dat ook de opbouw van de machi­ne op de bouw­plaats en de start van het boren voor­spoe­dig zal verlopen.”

Onder­grond­se, rij­den­de fabriek

Na de opbouw is het de beurt aan de tun­nel­boor­ders. Zij stu­ren in ploe­gen­dien­sten de boor­ma­chi­ne 24/​7 aan. De machi­ne boort de 2,5 kilo­me­ter lan­ge tun­nel op maxi­maal 32 meter onder NAP en bouwt tege­lij­ker­tijd de tun­nel­buis. De pro­duc­tie van de meer dan 15.000 pre­fab tun­nel­ele­men­ten is inmid­dels ook in vol­le gang. Nabij de A4 (naast recre­a­tie­ge­bied Vliet­land) gaat de boor van­uit de start­schacht de grond in en komt naast de Leid­se wijk Ste­vens­hof weer boven in de ont­vangst­schacht. Daar gaat de weg over in een ver­diep­te lig­ging van cir­ca 1,4 km lang waar hij ver­vol­gens aan­sluit op de A44.

Volg de bouw op de voet

De opbouw van de tun­nel­boor­ma­chi­ne is een indruk­wek­ken­de klus. Van­af het uit­kijk­punt naast de start­schacht zijn de werk­zaam­he­den voor publiek te vol­gen, onder bege­lei­ding en tij­dens ope­nings­tij­den van het naast­ge­le­gen infor­ma­tie­cen­trum. Ook is in het infor­ma­tie­cen­trum voor de Rijn­land­Rou­te een maquet­te van de tun­nel­boor­ma­chi­ne te zien.