Bos­ka­lis heeft in 2021 twee keer aan omwo­nen­den, onder­ne­mers én gebrui­kers van de Tjal­ma­weg gevraagd om mee te wer­ken aan een tevre­den­heids­on­der­zoek. Het onder­zoek richt zich op de hin­der­be­le­ving en ver­keers­vei­lig­heid bij de uit­voe­ring van de werk­zaam­he­den en op de com­mu­ni­ca­tie en het con­tact met de aan­ne­mer. Het onder­zoek wordt ieder half jaar uit­ge­voerd. Bos­ka­lis gebruikt de resul­ta­ten van het onder­zoek om de maat­re­ge­len voor hin­der­be­per­king indien moge­lijk aan te pas­sen of te verbeteren.

Mee­doen kost maar 5 minuten

Het is nu tijd voor het der­de tevre­den­heids­on­der­zoek. Ben je betrok­ken bij het pro­ject N206 ir. G. Tjal­ma­weg als bewo­ner, onder­ne­mer of rij je regel­ma­tig over de Tjal­ma­weg? Dan nodi­gen wij je uit om de vra­gen te beant­woor­den; het kost je slechts 5 minu­ten. Mee­doen kan tot en met 14 augus­tus via deze link: 3e tevre­den­heids­on­der­zoek N206 ir. G. Tjal­ma­weg.

Bereik­baar­heid en contact

Bos­ka­lis is natuur­lijk ook via de gebrui­ke­lij­ke manie­ren te berei­ken voor vra­gen of het maken van een per­soon­lij­ke afspraak: per mail, tele­fo­nisch en via de Bou­w­App. Bos­ka­lis heeft ook regel­ma­tig con­tact met de omge­ving via gebieds­ge­rich­te klank­bord­groe­pen. Meer infor­ma­tie vind je op de pagi­na con­tact met Bos­ka­lis.