De demon­ta­ge­werk­zaam­he­den voor de ont­man­te­ling van de tun­nel­boor­ma­chi­ne die gepland ston­den van­af medio sep­tem­ber zijn ver­traagd. Nadat de tun­nel­boor­ma­chi­ne suc­ces­vol in de ont­vangst­schacht was aan­ge­ko­men is bij de ver­volg­werk­zaam­he­den een lek­ka­ge opge­tre­den bij de tun­nel­mond. Deze lek­ka­ge is inmid­dels ver­hol­pen. Door de lek­ka­ge zijn delen van de beton­nen wand bescha­digd die gere­pa­reerd zul­len moe­ten wor­den. Op dit moment wordt onder­zocht op wel­ke manier deze repa­ra­tie­werk­zaam­he­den kun­nen wor­den uit­ge­voerd. Dit onder­zoek neemt enke­le weken in beslag.

Zodra bekend is wel­ke werk­zaam­he­den nodig zijn en hoe deze kun­nen wor­den uit­ge­voerd, zal ook dui­de­lijk wor­den wan­neer de demon­ta­ge van de tun­nel­boor­ma­chi­ne van start kan gaan. Dit bete­kent dat er voor­als­nog niet vol­op 24/​7 wordt gewerkt in de ont­vangst­schacht bij de Ste­vens­hof. Wel zul­len er klein­scha­li­ge werk­zaam­he­den wor­den uit­ge­voerd, in som­mi­ge geval­len ook ’s avonds en ’s nachts.