Een bij­zon­de­re mijl­paal afge­lo­pen week­end. We namen de defi­ni­tie­ve rij­baan op de A44 rich­ting Amster­dam in gebruik. Tien maan­den reed het ver­keer in bei­de rich­tin­gen op de nieuw gebouw­de via­duc­ten aan de west­zij­de. Zo ont­stond er ruim­te om de oost­zij­de van de via­duc­ten nieuw te bou­wen. Nu dat is afge­rond, kon­den we het ver­keer terug bren­gen op de defi­ni­tie­ve locatie. 

We heb­ben de nieu­we via­duc­ten op de A44 en de tus­sen­lig­gen­de rij­baan in ver­schil­len­de fases gebouwd, zodat het ver­keer er zo wei­nig moge­lijk hin­der van zou onder­vin­den. In de komen­de weken maken we de rij­baan rich­ting Den Haag ver­der af en bou­wen we de defi­ni­tie­ve aan­slui­ting Lei­den-West. Lees meer over de ach­ter­grond van de com­plexe fase­ring op de A44 in ons eer­de­re nieuws­be­richt.