Aan­slui­ting Leiden-West

Najaar 2018 Start ombouw aan­slui­ting Leiden-West
Voor­jaar 2019 Inge­bruik­na­me nieuw P&R-terrein en ver­wij­de­ren hui­dig transferium
Zomer 2021 A44: Recon­struc­tie Lei­den-West gereed voor autoverkeer
Najaar 2022 Fiets­tun­nel gereed

A44 Lei­den-Zuid en knoop­punt Ommedijk

maart 2018 t/​m voor­jaar 2019 Bouw brug Oude Rijn
Van­af voor­jaar 2018 Start voor­be­rei­dend werk knoop­punt Ommedijk
juli t/​m okto­ber 2018 Bouw geluids­scherm Stevenshof
Zomer 2021 Ver­bre­ding A44 gereed
Najaar 2021 Knoop­punt Omme­dijk gereed (nog niet in gebruik)

N434 (boor­tun­nel en ver­diep­te ligging)

Voor­jaar 2022 Dienst­ge­bou­wen
Voor­jaar 2022 Ver­diep­te lig­ging gereed (nog niet in gebruik)
Najaar 2021 Beton­werk dwarsverbindingen
Voor­jaar 2022 Bar­ri­er /​ asfalt /​ beton­werk hulppostkasten
Najaar 2022 Afbouw en test­fa­se boor­tun­nel gereed
t/​m najaar 2022 Afbouw Tun­nel tech­ni­sche instal­la­ties inclu­sief inbedrijfstellen
Najaar 2022 t/​m voor­jaar 2023 Inte­graal Tes­ten (inclu­sief hulpdiensten)
Najaar 2022 t/​m medio 2023 Pro­ce­du­re aan­vraag openstellingvergunning
Medio 2024 N434 in gebruik

A4 en knoop­punt Hofvliet

Eind 2020 A4 op defi­ni­tie­ve locatie
Zomer 2021 Knoop­punt Hof­vliet gereed (nog niet in gebruik)
Zomer 2021 Her­in­rich­ting A4 gereed

Het pro­ject wordt in 3 delen gere­a­li­seerd en in 3 con­trac­ten in de markt gezet:

  1. het boor­tun­nel­tra­cé (N434), de A4 (tot aan N14) en A44, de knoop­pun­ten Hof­vliet en Omme­dijk en de aan­slui­ting Leiden-West;
  2. N206 ir. G .Tjal­ma­weg in Kat­wijk;
  3. N206 Euro­pa­weg en het Lam­men­schans­plein in Lei­den.

De hui­di­ge plan­ning is dat twee van de drie pro­jec­ten van de Rijn­land­Rou­te (N434/​A44/​A4 en N206 Tjal­ma­weg) medio 2023 klaar zijn. Voor het pro­ject N206 Euro­pa­weg is de ver­wach­ting dat deze eind 2025 klaar is, afhan­ke­lijk van de plan­ning van de toe­kom­sti­ge aannemer.