Aan­slui­ting Leiden-West
Afge­rond najaar 2018 Start ombouw aan­slui­ting Leiden-West
Afge­rond voor­jaar 2019 Inge­bruik­na­me nieuw P&R-terrein en ver­wij­de­ren hui­dig transferium
Afge­rond zomer 2021 A44: Recon­struc­tie Lei­den-West gereed voor autoverkeer
Afge­rond zomer 2022 Fiet­ston­der­door­gang gereed
A44 Lei­den-Zuid en knoop­punt Ommedijk
Afge­rond voor­jaar 2019 (maart 2018 t/​m voor­jaar 2019) Bouw brug Oude Rijn
Voor­jaar 2018 Start voor­be­rei­dend werk knoop­punt Ommedijk
Afge­rond okto­ber 2018 (juli t/​m okto­ber 2018) Bouw geluids­scher­men Stevenshof
Afge­rond zomer 2021 Ver­bre­ding A44
Afge­rond najaar 2021 Knoop­punt Omme­dijk gereed (nog niet in gebruik)
N434 Cor­bu­lo­tun­nel en ver­diep­te lig­ging (onder voorbehoud)
Afge­rond mei 2019 (maart 2018 t/​m mei 2019) Bouw start­schacht tunnelboormachine
Afge­rond najaar 2019 (juni 2018 t/​m najaar 2019) Bouw ont­vangst­schacht tunnelboormachine
Juni 2018 Start bouw ver­diep­te lig­ging en aqua­duct Veenwatering
Augus­tus 2019 Start boren eer­ste tunnelbuis
Mei 2020 Start boren twee­de tunnelbuis
Afge­rond sep­tem­ber 2020 Boren bei­de tun­nel­bui­zen gereed
Afge­rond najaar 2021 Beton­werk dwarsverbindingen
Afge­rond voor­jaar 2022 Dienst­ge­bou­wen
Afge­rond voor­jaar 2022 Ver­diep­te lig­ging (nog niet in gebruik)
Afge­rond voor­jaar 2022 Barrier/​asfalt/​ beton­werk hulppostkasten
T/​m begin 2023 Afbouw en tun­nel­tech­ni­sche instal­la­ties, start testfase
2023 en 2024 Inte­graal tes­ten (inclu­sief hulpdiensten)
Medio 2024 Pro­ce­du­re aan­vraag openstellingvergunning
Zomer 2024 N434 in gebruik
A4 en knoop­punt Hofvliet
Afge­rond najaar 2018 (mei t/​m najaar 2018) Ver­bre­ding A4 tus­sen N14 en Vlietland
Najaar 2018 Start bouw fly-overs knoop­punt Hoflviet
Afge­rond sep­tem­ber 2020 A4 op defi­ni­tie­ve locatie
Afge­rond zomer 2021 Knoop­punt Hof­vliet gereed (nog niet in gebruik)
Afge­rond zomer 2021 Her­in­rich­ting A4 gereed

De Rijn­land­Rou­te wordt in 3 delen gere­a­li­seerd en in 3 con­trac­ten in de markt gezet:

  1. het boor­tun­nel­tra­cé (N434), de A4 (tot aan N14) en A44, de knoop­pun­ten Hof­vliet en Omme­dijk en de aan­slui­ting Leiden-West;
  2. N206 ir. G .Tjal­ma­weg in Kat­wijk;
  3. N206 Euro­pa­weg en het Lam­men­schans­plein in Lei­den.

Vol­gens hui­di­ge plan­ning is de N206 Tjal­ma­weg als eer­ste gereed in de twee­de helft van 2023, gevolgd door de N434/​A44/​A4 medio 2024 Voor het pro­ject N206 Euro­pa­weg is de ver­wach­ting dat er begin 2023 gestart kan wor­den met de selec­tie­pro­ce­du­re voor het aan­trek­ken van een aan­ne­mer. Ver­vol­gens wordt in samen­wer­king met de toe­kom­sti­ge aan­ne­mer een plan­ning gemaakt.