Leiden-A44

Lei­den-A442023-03-02T15:28:30+01:00

In de afge­lo­pen jaren is er veel ver­an­derd op de A44 tus­sen Was­se­naar en Lei­den. Inmid­dels zijn we zover dat de defi­ni­tie­ve inrich­ting van de weg in gebruik is geno­men. Hier­on­der zet­ten we de belang­rijk­ste wij­zi­gin­gen op een rijtje.

Toe- en afrit Lei­den-Zuid op de A44 vervallen

Afrit Lei­den-Zuid op de A44 van­uit Den Haag en toe­rit Lei­den-Zuid (9) op de A44 rich­ting Den Haag zijn komen te ver­val­len. Ver­keer vanuit/​naar o.a. de Ste­vens­hof maakt gebruik van aan­slui­ting Lei­den-West (8) via de Haag­se Schouwweg.

Aan­slui­ting Lei­den-West A44/​N206

Bij aan­slui­ting Lei­den-West geldt de nieu­we, defi­ni­tie­ve ver­keers­si­tu­a­tie. Hier komt ver­keer van en naar ver­schil­len­de rich­tin­gen samen: Amster­dam, Den Haag, Kat­wijk en Lei­den. Door de nieu­we inrich­ting wor­den ver­keers­stro­men zoveel moge­lijk van elkaar geschei­den en kan het ver­keer beter door­stro­men. De belang­rijk­ste wij­zi­ging is dat afrit 8 (zowel van­uit Amster­dam als Den Haag) nu uit twee delen bestaat, waar­bij ver­keer naar Kat­wijk en Lei­den bei­den hun eigen afrit heb­ben. Op deze manier hoeft er min­der ver­keer te krui­sen en is er meer capa­ci­teit om het ver­keer af te wikkelen.

*Klik op de afbeel­ding voor een vergroting
Diver­ge­ren­de dia­man­taan­slui­ting aan­slui­ting Lei­den-West verdwijnt

De diver­ge­ren­de dia­man­taan­slui­ting (DDI) bij Lei­den-West die tij­dens de bouw van aan­slui­ting Lei­den-West is aan­ge­legd is niet meer nodig en is daar­om komen te ver­val­len. Comol5 heeft deze unie­ke ver­keers­op­los­sing toe­ge­past om de aan­slui­ting Lei­den-West bereik­baar te hou­den tij­dens de werk­zaam­he­den aan de RijnlandRoute.

Fiets­tun­nel

Bij aan­slui­ting Lei­den-West wordt gebouwd aan een fiets­tun­nel, die aan­sluit op de snel­fiets­rou­te rich­ting Kat­wijk, deze is in 2022 gereed.

4 rij­stro­ken en parallelstructuur

Zowel rich­ting Den Haag als rich­ting Amster­dam is de A44 ver­breed naar 2x4 rij­stro­ken. Als je van Was­se­naar komt moet je kie­zen voor de rich­ting Amster­dam (2 rij­ba­nen), of de paral­lel­struc­tuur (ook 2 rij­ba­nen) rich­ting Leiden-West.

Kaart definitieve situatie Leiden-West
*Klik op de afbeel­ding voor een vergroting
Aan­slui­ting Lei­den-Zuid komt terug bij de N434

In de toe­komst komt aan­slui­ting Lei­den-Zuid terug als aan­slui­ting op de N434. Wan­neer de N434 (geboor­de tun­nel en ver­diep­te lig­ging tus­sen A44 en A4) als onder­deel van de Rijn­land­Rou­te in 2023 in gebruik geno­men wordt, is Lei­den-Zuid een toe-/af­rit op de N434. Daar­mee rijd je dan dus snel van en naar de A4.

Rij­ba­nen A44 gereed!

30 augustus 2021|

Vanmorgen vroeg zijn de definitieve rijbanen op de A44 in gebruik genomen. De verbreding van de A44 en de inrichting van de parallelstructuur zijn hiermee klaar!

Aan­slui­ting Lei­den-Zuid A44 ver­valt per 13 september

5 juli 2021|

Per 13 september 2021 komen afrit Leiden-Zuid op de A44 vanuit Den Haag en toerit Leiden-Zuid (9) op de A44 richting Den Haag te vervallen. Verkeer vanuit/naar o.a. de Stevenshof maakt dan gebruik van aansluiting Leiden-West (8). Wanneer de N434 (geboorde tunnel en verdiepte ligging tussen A44 en A4) in 2023 in gebruik genomen wordt, is Leiden-Zuid een toe-/afrit op de N434.

Ga naar de bovenkant