Leiden-A44

Lei­den-A442023-03-02T15:28:30+01:00

In de afge­lo­pen jaren is er veel ver­an­derd op de A44 tus­sen Was­se­naar en Lei­den. Inmid­dels zijn we zover dat de defi­ni­tie­ve inrich­ting van de weg in gebruik is geno­men. Hier­on­der zet­ten we de belang­rijk­ste wij­zi­gin­gen op een rijtje.

Toe- en afrit Lei­den-Zuid op de A44 vervallen

Afrit Lei­den-Zuid op de A44 van­uit Den Haag en toe­rit Lei­den-Zuid (9) op de A44 rich­ting Den Haag zijn komen te ver­val­len. Ver­keer vanuit/​naar o.a. de Ste­vens­hof maakt gebruik van aan­slui­ting Lei­den-West (8) via de Haag­se Schouwweg.

Aan­slui­ting Lei­den-West A44/​N206

Bij aan­slui­ting Lei­den-West geldt de nieu­we, defi­ni­tie­ve ver­keers­si­tu­a­tie. Hier komt ver­keer van en naar ver­schil­len­de rich­tin­gen samen: Amster­dam, Den Haag, Kat­wijk en Lei­den. Door de nieu­we inrich­ting wor­den ver­keers­stro­men zoveel moge­lijk van elkaar geschei­den en kan het ver­keer beter door­stro­men. De belang­rijk­ste wij­zi­ging is dat afrit 8 (zowel van­uit Amster­dam als Den Haag) nu uit twee delen bestaat, waar­bij ver­keer naar Kat­wijk en Lei­den bei­den hun eigen afrit heb­ben. Op deze manier hoeft er min­der ver­keer te krui­sen en is er meer capa­ci­teit om het ver­keer af te wikkelen.

*Klik op de afbeel­ding voor een vergroting
Diver­ge­ren­de dia­man­taan­slui­ting aan­slui­ting Lei­den-West verdwijnt

De diver­ge­ren­de dia­man­taan­slui­ting (DDI) bij Lei­den-West die tij­dens de bouw van aan­slui­ting Lei­den-West is aan­ge­legd is niet meer nodig en is daar­om komen te ver­val­len. Comol5 heeft deze unie­ke ver­keers­op­los­sing toe­ge­past om de aan­slui­ting Lei­den-West bereik­baar te hou­den tij­dens de werk­zaam­he­den aan de RijnlandRoute.

Fiets­tun­nel

Bij aan­slui­ting Lei­den-West wordt gebouwd aan een fiets­tun­nel, die aan­sluit op de snel­fiets­rou­te rich­ting Kat­wijk, deze is in 2022 gereed.

4 rij­stro­ken en parallelstructuur

Zowel rich­ting Den Haag als rich­ting Amster­dam is de A44 ver­breed naar 2x4 rij­stro­ken. Als je van Was­se­naar komt moet je kie­zen voor de rich­ting Amster­dam (2 rij­ba­nen), of de paral­lel­struc­tuur (ook 2 rij­ba­nen) rich­ting Leiden-West.

Kaart definitieve situatie Leiden-West
*Klik op de afbeel­ding voor een vergroting
Aan­slui­ting Lei­den-Zuid komt terug bij de N434

In de toe­komst komt aan­slui­ting Lei­den-Zuid terug als aan­slui­ting op de N434. Wan­neer de N434 (geboor­de tun­nel en ver­diep­te lig­ging tus­sen A44 en A4) als onder­deel van de Rijn­land­Rou­te in 2023 in gebruik geno­men wordt, is Lei­den-Zuid een toe-/af­rit op de N434. Daar­mee rijd je dan dus snel van en naar de A4.

Tjal­ma­weg: aan­plant 250 bomen

30 november 2023|

In het projectgebied van de Tjalmaweg worden momenteel 250 bomen geplant. Deze werkzaamheden vinden plaats op drie locaties: bij het viaduct Valkenburg-West, in de parkstrook en vlakbij de Torenvlietbrug. De aanplant vindt nu plaats omdat bomen in een soort winterslaap zijn en zo beter aanslaan.

Aan­vul­lend bodem­on­der­zoek na lek­ka­ge drainagewater

13 november 2023|

Op dit moment wordt het drainagewater uit de pompkelder onder de Tjalmaweg afgevoerd. Dit is nodig om het waterniveau in de verdiepte ligging op het gewenste peil te houden. Voor het overhevelen van het drainagewater naar de vrachtwagens die het water vervoeren, zijn de waterslangen via een koppeling op de watercontainer aangesloten.

Vrij­dag 10 novem­ber tes­ten cala­mi­tei­ten­door­steek N434

8 november 2023|

We zijn al een tijdje druk bezig met het uitvoerig testen van alle technische installaties voor de N434. Sommige testen kunnen in de directe omgeving hoorbaar en zichtbaar zijn. Op vrijdag 10 november testen we van 09.00 tot 14.00 uur het openen en sluiten van de calamiteitendoorsteken (CADO). Hierbij zal kort een akoestisch signaal te horen zijn.

Ga naar de bovenkant