De gevloch­ten diamantaansluiting

De aan­slui­ting van de A44 op de N206 bij Lei­den-West wordt opnieuw inge­richt. Tij­dens de werk­zaam­he­den wordt daar­voor tij­de­lijk gebruik gemaakt van een ‘gevloch­ten dia­man­taan­slui­ting’. Het ver­keer rijdt een stuk­je aan de lin­ker­kant van de weg. Ver­keers­lich­ten, belij­ning, ver­keers­bor­den en zicht­scher­men tus­sen de rij­ba­nen lei­den het ver­keer vei­lig over deze tij­de­lij­ke aan­slui­ting. Fiet­sers en voet­gan­gers wor­den omge­leid via de Ples­man­laan, de Ein­stein­laan en de Robert Boyleweg.

Zo’n ver­keers­si­tu­a­tie wordt in Ame­ri­ka al vaker toe­ge­past. Het ver­keer hoeft min­der vaak te krui­sen. Het gevolg is dat het ver­keer tij­dens de werk­zaam­he­den vei­lig en goed blijft doorstromen.

Johan Over­de­vest nam in een van de afle­ve­rin­gen van de Rijn­land­Rou­te een kijk­je bij deze gevloch­ten diamantaansluiting:

Eva­lu­a­tie

Uit de eva­lu­a­tie van deze voor Neder­land unie­ke ver­keers­si­tu­a­tie blijkt onder meer dat het ver­keer vei­lig en beter kan door­rij­den dan de oor­spron­ke­lij­ke inrich­ting van de aan­slui­ting. Als de ver­keers­aan­pas­sin­gen op deze plaats voor de N434 gereed zijn, zal de gevloch­ten dia­mant weer ver­dwij­nen. De ver­wach­ting is dat dit in het najaar van 2021 het geval is.

Tes­ten vooraf

De toe­pas­sing van deze ver­nieu­wen­de ver­keers­op­los­sing is voor­af door een panel van ver­keers­ex­perts en weg­ge­brui­kers getest op vei­lig­heid, over­zich­te­lijk­heid en duidelijkheid.
Hier­on­der staan simu­la­tie­film­pjes die gebruikt zijn om de gevloch­ten dia­man­taan­slui­ting in een vir­tu­e­le omge­ving voor­af te onderzoeken .

Defi­ni­tie­ve inrich­ting aan­slui­ting Leiden-West

In de defi­ni­tie­ve situ­a­tie, van­af 2022, komen er apar­te op- en afrit­ten naar en van de A44 in de ver­schil­len­de rich­tin­gen. Hier­door wor­den ver­keers­stro­men zoveel moge­lijk geschei­den en kan het ver­keer beter door­stro­men, dank­zij vrije rechts­af bewe­gin­gen hoeft ver­keer elkaar min­der te kruisen.
Voor fiet­sers komt er een fiets­tun­nel door Lei­den-West. Daar­door kun­nen fiet­sers hier in de toe­komst ook vei­li­ger en snel­ler doorrijden.

Van Kat­wijk naar Amsterdam
Van Lei­den naar Amsterdam
Van Lei­den naar Den Haag
Van Den Haag naar Katwijk