Rap­por­ten par­tij­keu­rin­gen Beaumix

Beau­mix wordt toe­ge­past bin­nen het pro­ject N206 ir. G. Tjal­ma­weg. Zoals toe­ge­zegd, maken wij de rap­por­ten van de par­tij­keu­rin­gen die op de Beau­mix zijn uit­ge­voerd, open­baar. Kijk ook naar vra­gen en ant­woor­den over de bouw­stof Beau­mix voor meer informatie.

U vindt de rap­por­ten van de par­tij­keu­rin­gen op de Beau­mix hier­on­der. De lijst wordt bin­nen­kort aan­ge­vuld met recen­te rap­por­ten van de partijkeuringen.

Aan­vul­lend onder­zoek Beau­mix door gemeen­te Katwijk

Naast de offi­ci­ë­le keu­rin­gen heeft de gemeen­te aan­vul­lend onder­zoek laten ver­rich­ten. Dit is gebeurd door mid­del van een snel­test, de zoge­noem­de cas­ca­de­proef. Dit is een indi­ca­tief onder­zoek waar­van de uit­kom­sten laten zien of er ver­der onder­zoek nodig is. Voor dit onder­zoek zijn op 28 augus­tus 2020 mon­sters geno­men van de Beau­mix langs de Tjalmaweg.

De con­clu­sie uit het rap­port luidt dat in de Beau­mix die langs de Ir. G. Tjal­ma­weg wordt toe­ge­past, geen stof­fen zijn aan­ge­trof­fen in een mate die mili­eu­ge­vaar­lijk is. Het rap­port van de gemeen­te en de brief die hier­over aan de gemeen­te­raad is ver­stuurd, vindt u hier: Ver­ga­de­ring B&W 24-11-2020 (notubiz.nl). U kunt het rap­port van het aan­vul­lend onder­zoek van de gemeen­te Kat­wijk ook hier downloaden.