De afgelopen periode is er veel aandacht geweest voor de tijdelijke verlegging van de huidige N206. Naar aanleiding van het besluit van de provincie om de tijdelijke verlegging van de Tjalmaweg naar de noordzijde te handhaven, heeft de gemeente Katwijk eind april de ontwerp-vergunningen vastgesteld en hierover naar de omgeving gecommuniceerd.

Normaal gesproken zou de provincie samen met de gemeente Katwijk in het kader van de vergunningsprocedure een informatiebijeenkomst in het dorpshuis in Valkenburg hebben georganiseerd. Dat is nu vanwege de coronacrisis niet mogelijk. Wij hebben daarom de informatie in diverse video’s op onze website geplaatst. De informatie is samengesteld met de gemeente Katwijk, het Hoogheemraadschap van Rijnland en onze aannemer Boskalis en gaat over de verschillende ontwerp-vergunningen en diverse aspecten met betrekking tot de aanleg en het gebruik van de tijdelijke weg.

Op een later moment maken wij bekend hoe en wanneer je kunt meedenken over de aanvullende hinderbeperkende maatregelen, die de provincie nog wil treffen. Via deze pagina kun je doorklikken naar alle informatie die wij hierover beschikbaar hebben gesteld.

Bekijk video’s

Online informatiemarkt tijdelijke verlegging N206 ir. G. Tjalmaweg

Welkom en introductie door provincie Zuid-Holland

[ Video duurt 1.56 minuten ]

Omgevingsvergunningen tijdelijke verlegging N206 ir. G. Tjalmaweg

Procedure en besluitvorming door gemeente Katwijk

[ Video duurt 4.36 minuten ]

Watervergunning
watergang in de parkstrook

Procedure en besluitvorming door Hoogheemraadschap van Rijnland

[ Video duurt 1.59 minuten ]

Werkwijze en planning tijdelijke verlegging N206 ir. G. Tjalmaweg

door
Boskalis

[ Video duurt 7.06 minuten ]

Hinderbeperkende maatregelen bouwmethode

door Boskalis

[ Video duurt 4.19 minuten ]

Fietsroutes tijdens werkzaamheden

door Boskalis

[ Video duurt 2.13 minuten ]

Monitoring tijdens werkzaamheden

door Boskalis

[ Video duurt 4.57 minuten ]

3D filmpje van tijdelijke verlegging N206 ir. G. Tjalmaweg

door Boskalis

[ Video duurt 2.32 minuten ]

Disclaimer

Aan de informatie en het gebruikte materiaal, zoals de tekeningen en de video’s, kunnen geen rechten ontleend worden. Het valt onder het copyright van de provincie Zuid-Holland en aannemer Boskalis.

Heb je nog vragen ?

Dan kun je deze stellen via het contactformulier hieronder. Daar kun je ook een afspraak aanvragen voor een toelichtend telefoon- of videogesprek, als je dat wilt.

Wij beantwoorden alle vragen zo snel als mogelijk. Vragen en antwoorden die voor meer mensen relevant zijn, plaatsen wij (anoniem) op onze website.

De afgelopen periode is het veel gegaan over de tijdelijke verlegging van de huidige N206. Naar aanleiding van het besluit van de provincie om de tijdelijke verlegging naar de noordzijde te handhaven heeft de gemeente Katwijk eind april de ontwerpvergunningen vastgesteld en hierover naar de omgeving gecommuniceerd.
..
Normaal gesproken zouden wij in het kader van de vergunningsprocedure een informatiebijeenkomst in het dorpshuis in Valkenburg hebben georganiseerd. Ook om in te gaan op de vragen en zorgen die er zijn over hinder en leefbaarheid tijdens het gebruik van de tijdelijke weg. Dat is nu vanwege de coronacrisis niet mogelijk. Toch willen wij graag de informatie aanbieden die je anders ook van ons zou hebben ontvangen. We hebben daarom deze online informatiemarkt ingericht. In een aantal video’s bieden wij samen met de gemeente Katwijk, het Hoogheemraadschap en onze aannemer Boskalis informatie aan met betrekking tot de verschillende vergunningen en over verschillende aspecten met betrekking tot de aanleg en het gebruik van de tijdelijke weg.

Op een later moment zullen wij nog apart informeren over hoe en wanneer je kunt meedenken over de aanvullende mitigerende maatregelen, die de provincie nog wil treffen. Via deze pagina kun je doorklikken naar alle informatie die wij hierover beschikbaar hebben gesteld.

Heb je nog vragen?
Dan kun je deze stellen via het contactformulier hieronder. Daar kun je ook een afspraak aanvragen voor een toelichtend telefoon- of videogesprek, als je dat wilt. Wij beantwoorden alle vragen zo snel als mogelijk. Vragen en antwoorden die voor meer mensen relevant zijn, plaatsen wij op onze website.

Procedure en besluitvorming door gemeente Katwijk
..

De gemeente is verantwoordelijk voor de vergunningen voor de tijdelijke verlegging van de N206 Tjalmaweg. Om deze tijdelijke weg aan te leggen is een omgevingsvergunning nodig. De gemeente heeft op 24 april de ontwerp-vergunningen hiervoor verleend.

Kaarten

Voor de tijdelijke weg zijn twee vergunningen aangevraagd: één voor het oostelijk deel en één voor het westelijk deel. Hier zie je de kaart van het oostelijk deel van de tijdelijke N206. Dat deel loopt van de huidige afslag van de N206 tot het Achterwegviaduct. Voor de bereikbaarheid van percelen van bewoners en bedrijven wordt de Torenvlietslaan opgeschoven.

Hier zie je de kaart van het westelijk deel van de tijdelijke N206. Dat loopt van het Achterwegviaduct tot de aansluiting van de N206 op de N441 bij de Molenwijk. De tijdelijke N206 ligt zo dicht mogelijk tegen de bestaande N206 aan en ligt volledig op gronden die eigendom zijn van de provincie Zuid-Holland. De tijdelijke N206 ligt voor een deel op het huidige fietspad. Tijdens de uitvoering komt er voor fietsers een omleidingsroute.

Bomenkap

Gemeente Katwijk heeft ook een ontwerp-omgevingsvergunning verleend voor de bomenkap die nodig is voor de tijdelijke N206. In deze omgevingsvergunning is ook de bomenkap voor het snelfietspad en de nieuwe watergang in de parkzone opgenomen.

Op basis van het opgestelde ontwerp is geïnventariseerd welke bomen gekapt moeten worden en voor welke een vergunning nodig is (dit is afhankelijk van de grootte van de boom en de dikte van de stam). Voor de genoemde werkzaamheden moet voor 122 bomen een vergunning aangevraagd worden. 39 kleinere bomen mogen gekapt worden zonder vergunning.

De te kappen bomen staan op de kaarten die bij de ontwerp-vergunning horen.

Om de vergunningsplichtige bomen te compenseren hebben de provincie en de gemeente een bomencompensatieplan opgesteld. In dit plan ligt de nadruk op de landschappelijke inpassing van de definitieve weg en verhoging van de kwaliteit van het groen. De bomencompensatie wordt nog verder uitgewerkt in het inrichtingsplan dat Boskalis gaat maken.

Inzage

De ontwerp-vergunningen en de stukken liggen tot en met 18 juni 2020 ter inzage. Op www.katwijk.nl/bekendmakingen kun je het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken inzien. Tijdens die periode kan iedereen een zienswijze indienen. Vervolgens neemt het college een definitief besluit over de vergunningaanvragen. Daarna volgt een beroepstermijn van 6 weken.

Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden, die eerder een zienswijze hebben ingediend, beroep aantekenen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Indien geen beroep wordt aangetekend zijn de omgevingsvergunningen onherroepelijk. De aannemer kan dan starten met het werk. Wordt er wel beroep aangetekend dan mag de aannemer voor eigen risico starten met de werkzaamheden. De personen die in beroep zijn gegaan kunnen eventueel de rechter verzoeken het werk te stoppen door het aanvragen van een voorlopige voorziening.

Procedure en besluitvorming door Hoogheemraadschap van Rijnland
..

Het hoogheemraadschap is verantwoordelijk voor de waterhuishouding en bevoegd gezag als het gaat om het besluiten op aanvragen van Boskalis voor watervergunningen voor het project.

Nieuwe watergang
 • Het gebied rondom de N206 is verdeeld in een oostelijk en een westelijk deel. Het westelijk deel omvat een aantal primaire watergangen die van belang zijn voor de waterhuishouding van een groot gebied. De watergang in de parkstrook maakt deel uit van het westelijk gebied.
 • Voor de aanpassing van de waterhuishouding in de parkstrook in de definitieve situatie heeft Boskalis een watervergunning aangevraagd bij het Hoogheemraadschap van Rijnland.
 • Het Hoogheemraadschap heeft de aanvraag beoordeeld en het ontwerpbesluit voor de watervergunning genomen. De ontwerp-watervergunning voorziet in het graven van een nieuwe primaire watergang in de parkstrook, tussen de Kleine Watering en Grote Watering en het dempen van de bestaande primaire watergang.
 • Om tijdens de uitvoering en in de toekomst de waterhuishouding te kunnen waarborgen, worden er in de vergunning eisen gesteld aan de termijn waarbinnen de nieuwe watergang moet zijn gerealiseerd en de afmetingen van de watergang.

De ontwerp-watervergunning ligt van 8 mei tot en met 18 juni 2020 ter inzage. Gedurende deze periode kan iedereen een zienswijze hierop indienen. De ontwerp-watervergunning en de bijbehorende stukken zijn in te zien op bij het kantoor van het Hoogheemraadschap van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden. Ook is het ontwerpbesluit te raadplegen op de website van het Hoogheemraadschap van Rijnland, www.rijnland.net.

Na een definitief besluit door het Hoogheemraadschap van Rijnland volgt een ter inzagelegging van 6 weken waarbinnen indieners van zienswijzen beroep kunnen instellen bij de Raad van State.

Door Boskalis
..

Aannemer Boskalis werkt in opdracht van de provincie Zuid-Holland aan de N206 Tjalmaweg. Voor de werkzaamheden is het nodig dat de Tjalmaweg tijdelijk wordt verlegd, om het verkeer uit de regio tussen Katwijk en Leiden te kunnen laten doorrijden gedurende de werkzaamheden.

Folieconstructie

De nieuwe N206 komt deels verdiept te liggen. Als er geen technische maatregelen getroffen worden, komt de weg in dat geval onder water te staan. Boskalis heeft de keuze gemaakt om in de eindsituatie een folieconstructie toe te passen. Om droog te kunnen werken tijdens de bouw van de N206 passen we een waterdichte gellaag toe, die opgesloten is tussen de damwanden. Hierdoor wordt voorkomen dat het grondwater de verdiepte bak in stroomt en kan de folieconstructie onder droge omstandigheden worden aangelegd. Een folieconstructie is overigens niet iets nieuws voor de Tjalmaweg, want ook in de huidige situatie ligt er onder het westelijk deel van de Tjalmaweg al een goed functioneerde folieconstructie, die inmiddels al ca 30 jaar dienst doet.

De tijdelijke N206 wordt in twee fases aangelegd: een oostelijk deel en westelijk deel, met de scheiding bij het huidige Achterweg viaduct.

Op de afbeelding zie je een technische weergave van de opbouw van de bouwkuip, die als basis dient voor de te realiseren provinciale weg.

Tijdelijke N206

De tijdelijke N206 wordt aan de noordzijde zo dicht mogelijk tegen de huidige N206 aan gelegd. De weg wordt uitgevoerd met 1 rijstrook per rijrichting zonder afscheiding in het midden. De totale verharding is 7 meter breed. Dit bestaat uit twee rijstroken van elk 3 meter breed en een uitwijkruimte naast de rijstrook aan beide zijden van ruim een halve meter.

Bij file hebben hulpdiensten de ruimte om door het midden rijden. De weggebruiker wordt daar middels bebording op gewezen.

Geluidsschermen

Aan de dorpszijde worden langs de tijdelijke N206 noise-barriers geplaatst. Een noise-barrier is een constructie van een betonnen voet met hekwerk er bovenop waar doek tegenaan gespannen wordt dat geluidabsorberend werkt. De noise-barrier constructie is 2,90 m hoog. Uit de geluidsberekeningen én prognoses bij deze barriers blijkt dat het te verwachte geluidsniveau op de gevels van de nabij gelegen woningen gelijk blijft en in ieder geval niet hoger uitvalt dan de huidige geluidsbelasting van de N206.

Aan de zijde van de bouwkuip is voor de verkeersveiligheid in de berm een stalen geleiderail voorzien.

Video tijdelijke N206

Van bovenaf kun je goed zien waar de tijdelijke weg langs de bouwkuip komt te liggen.

Tijdelijke bushaltes

Langs de tijdelijke N206 worden ook tijdelijke bushaltes geplaatst, in de buurt van het huidige Achterwegviaduct. Deze zijn met een loopbrug over de tijdelijke weg bereikbaar.

Twee fases

De tijdelijke N206 wordt in twee fases aangelegd: een oostelijk deel en een westelijk deel, met de scheiding bij het huidige Achterweg viaduct. De planning voor de aanleg en in gebruik name van de tijdelijke N206 is als volgt:

Oost (oostelijk van het Achterwegviaduct, richting Torenvlietbrug):

 • Start aanleg vanaf medio 2020 (dit betreft o.a. het aanbrengen van voorbelasting, die een aantal maanden moet liggen om de ondergrond te laten inklinken). Voor deze werkzaamheden is een vergunning verleend.
 • In gebruik name tijdelijke N206 oost in voorjaar 2021.
 • Na de zomer van 2022 wordt de tijdelijke N206 aan de oostzijde opgeheven en rijdt het verkeer over de nieuwe N206 en de nieuwe aansluiting Valkenburg oost

West (westelijk van het Achterwegviaduct, richting Katwijk):

 • Start aanleg vanaf begin 2021. De aanleg van de tijdelijke N206 west start gelijk met de aanleg van de parkstrook en de nieuwe watergangen in de parkstrook. Ook wordt eerst voorbelasting aangebracht die diverse maanden moet liggen om de ondergrond te laten inklinken. Voor deze werkzaamheden is een vergunning verleend
 • In gebruik name tijdelijke N206 west na de zomer van 2021.
 • Het Achterweg viaduct is vanaf deze periode niet meer in gebruik, die wordt tezijnertijd verwijderd.
 • Eind 2022 / begin 2023 wordt ook de westzijde van de tijdelijke N206 opgeheven en rijdt het verkeer over de nieuwe provinciale weg met de nieuwe aansluiting Valkenburg I.

De planningen zijn nog onder voorbehoud. Ze zijn onder andere afhankelijk van de vergunningverlening.

Door Boskalis
..

Het is een open deur, maar bouwen gaat gepaard met hinder voor de omgeving. Deze hinder kan bestaan uit geluidsoverlast, trillingen, stof- en geuroverlast maar kan zich ook uiten in verminderde bereikbaarheid of een afname van de kwaliteit van de directe leefomgeving doordat bijvoorbeeld een park niet meer toegankelijk is. Geheel wegnemen van de hinder is niet realistisch, maar Boskalis treft diverse maatregelen om de hinder zoveel mogelijk te beperken.

Keuze bouwmethode

Een belangrijke hinderbeperkende maatregel van Boskalis is de keuze voor de bouwmethode waarbij folie wordt aangebracht i.p.v. beton. Deze bouwmethode heeft ook nadelen, dat is bij eenieder bekend, maar we willen graag ook benadrukken welke ongemakken worden ingeperkt door de verdiepte bak niet in beton uit te voeren.

Traditioneel heien geeft over het algemeen veel geluids- en trillingshinder voor de mensen die in de buurt van de heiwerkzaamheden wonen en werken. Bij het aanbrengen van de folie hoeft niet maandenlang geheid te worden.

Het heiwerk blijft beperkt tot bij de realisatie van de Torenvlietbrug. De palen onder de duikerbruggen én onder de geluidsschermen langs het gehele tracé worden geluidsarm geschroefd. Bij het heien van de funderingspalen voor de Torenvlietbrug wordt een geluidsabsorberende heimuts toegepast.

Boskalis neemt nog meer maatregelen

Zo worden de damwanden van de verdiepte bak aan de noordzijde van de N206 ter hoogte van de omwonenden geluidsarm gedrukt. Dit veroorzaakt zeker geluidsoverlast, maar aantoonbaar minder dan bij traditionele methoden.

In maart jongsleden is een proef uitgevoerd om te bepalen welke methode het minste geluidsoverlast genereert. De resultaten worden op dit moment nog verwerkt. Binnen afzienbare tijd wordt een tweede proef verricht waarin nog specifieker onderzoek wordt verricht naar de meest omgevingsvriendelijk methode.

Folieconstructie

Het aanbrengen van een waterdichte folieconstructie is een fijngevoelig proces waar kwaliteit gewaarborgd moet zijn. Een fasering van doorgaand wegverkeer door de bak heen is hierin niet gewenst, zodoende loopt de tijdelijke N206 dan ook aan de noordzijde buiten de bak langs. Een bijkomstig voordeel voor de omgeving in deze is dat het af- en aanrijdende zware bouwverkeer daardoor grotendeels door de verdiepte bak zal rijden. Bouwverkeer heeft namelijk geen doorgaande bestemming. Over het algemeen zal de omgeving hier weinig hinder van het bouwverkeerd door de bak ondervinden.

Een beheersmaatregel om het omgevingsgeluid afkomstig van het verkeer en de verkeersveiligheid op de tijdelijke N206 te beperken, is een verlaging van de snelheid naar 50km/uur. Dit vermindert de geluidsoverlast ten opzichte van de huidige 80 km/uur.

Geluidsschermen

Langs de tijdelijke N206 worden noise-barriers geplaatst. Een noise-barrier is een constructie van een betonnen barrier waarop een geluidsabsorberend doek wordt gemonteerd. In totaal is de geluidswerende wand 2,90 meter hoog. In de afbeelding zie je een voorbeeld van een noise-barrier zoals wij van plan zijn te gaan plaatsen. Uit de geluidsberekeningen én prognoses bij deze barriers blijkt dat het te verwachte geluidsniveau op de gevels van de nabij gelegen woningen gelijk blijft en in ieder geval niet hoger uitvalt dan de huidige geluidsbelasting van de N206.

De noise-barriers worden aan de zijde waar de omwonenden op uitkijken, bedrukt om het zicht op de tijdelijke weg aantrekkelijker te maken. In gesprekken met belanghebbenden in de omgeving is het idee ontstaan om er aansprekende landschappelijke foto’s op af te drukken. Dit wordt nog verder uitgewerkt.

Boskalis is met een onderneming uit Katwijk-Valkenburg in gesprek om de doeken bij hen te laten bedrukken.

We blijven graag met je in gesprek

Naast de bovenstaande fysieke maatregelen informeren we de omgeving regelmatig over de werkzaamheden en de te verwachte hinder. Dit doen we door het plaatsen van nieuwsberichten op de website, We bieden een BouwApp aan en we organiseren een wekelijks terugkerend spreekuur waar iedereen met vragen terecht kan. Dit spreekuur vindt plaats in de ingerichte informatieruimte hier achter mij in de bouwkeet, aan de Zonneveldslaan in Valkenburg.

Wij vinden het belangrijk gemakkelijk benaderbaar te zijn en willen graag in gesprek blijven. Als de situatie daar om vraagt tijdens de uitvoering, gaan we graag samen zoeken naar een oplossing. In een informatiefolder die binnenkort verspreid wordt, staat onder andere de manier waarop contact met ons, Boskalis en de provincie Zuid-Holland, opgenomen kan worden.

Door Boskalis
..

De tijdelijke N206 – en later het nieuwe snelfietspad -, maar ook de voorbelasting voor de nieuwe aansluiting Valkenburg-Oost komen deels te liggen op het huidige fietspad langs de N206. Hierdoor moet het fietspad worden afgesloten en moeten fietsers worden omgeleid. Dit gebeurt in fasen. Per fase verschillen de omleidingen.

Omleidingen

Een belangrijk aandachtspunt is de omleiding voor fietsers. Het vertrekpunt voor de omleidingen is dat de fietsers door de Hoofdstraat en over de Katwijkerweg plus Valkenburgseweg worden omgeleid. Dit is een 30 km per uur ingerichte weg, waar bovendien ook autoverkeer gebruik van maakt. Wij hebben gemerkt dat dit tot zorgen leidt over de verkeersveiligheid, onder andere ten aanzien van de basisschoolleerlingen die van en naar de verschillende locaties van hun scholen fietsen.

Voor het oostelijk deel is een omleiding uitgewerkt in afstemming met de gemeente Katwijk en de hulpdiensten. De omleiding loopt via het vrijliggende fietspad langs de Voorschoterweg en verder via de Hoofdstraat en Marinus Poststraat. Ook op het zogenaamde brandweerpad zijn tijdens de uitvoeringfase fietsers toegestaan, maar de officiële omleiding verloopt via de eerder genoemde straten.

Voor de omleiding van fietsers als gevolg van de afsluiting van het fietspad in de parkstrook vindt nog overleg plaats met de gemeente als zijnde wegbeheerder, maar ook met de hulpdiensten en partijen als Veilig Verkeer Katwijk en de Fietsersbond.

Zorgen

De zorgen van bewoners bereiken ons natuurlijk ook. Dit punt wordt zeer serieus genomen door ons als aannemer. We zijn in overleg met de eerder genoemde partijen om te komen tot de best mogelijke oplossing waarbij verkeersveiligheid voor de fietsers voorop staat. Verder hebben wij ook het contact met de scholen, die onder andere aandacht hebben gevraagd voor veilige fietsroutes, aangehaald. In het verkeersoverleg met de wegbeheerders, de hulpdiensten en de provincie Zuid-Holland staan de fietsomleidingen hoog op de agenda. Het is uiteindelijk aan de wegbeheerder om de fietsomleidingen vast te stellen.

Door Boskalis
..

Op de pagina Omgevingsvergunningen tijdelijke verlegging N206 heeft de gemeente Katwijk verteld dat aan de vergunningen ook voorwaarden verbonden zijn over hoe Boskalis om moet gaan met het monitoren van de effecten op de omgeving. Hieronder lees je hoe Boskalis hier invulling aan geeft.

Vraag en Antwoord

Hoe bepaalt Boskalis wat tijdens de bouw gemonitord gaat worden?
Voor alle werkzaamheden die Boskalis gaat uitvoeren worden de risicocontouren bepaald, dat wil zeggen dat gekeken wordt of de werkzaamheden een negatieve impact kunnen hebben op de directe omgeving. Er wordt dan gekeken naar geluid, trillingen en mogelijke schade aan panden.

Vooraf is een monitoringsplan opgesteld waarin per monitoringsmiddel de uitgangscriteria zijn opgesteld op basis van de richtlijnen. Dat wil zeggen dat grenswaarden bepaald zijn, bijvoorbeeld het maximaal toegestane aantal decibel op de gevel tijdens de daguren. Ook zijn de meetintervallen bepaald, bijvoorbeeld of er continu gemeten wordt of op vaste momenten. Alle analyses en metingen worden uitgevoerd door onafhankelijke en gecertifieerde adviesbureaus.

Hoe wordt het geluid gemeten en wat gebeurt er als de norm overschreden wordt?
Door tijdens de werkzaamheden geluidsmetingen uit te voeren kan worden vastgesteld wat het geluidsniveau op de gevel van de nabij gelegen woningen is. Vervolgens kunnen deze gemeten geluidsniveaus worden getoetst aan de toelaatbare waarden voor geluid zoals is vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. De geluidsprognose per soort werk wordt nog uitgevoerd.

Voorafgaand aan de werkzaamheden is op twee posities langs het tracé een nulmeting uitgevoerd zodat het geluid dat door de werkzaamheden veroorzaakt wordt vergeleken kan worden met het geluid dat de huidige omgeving produceert, door onder andere het verkeer. De verwachting is dat door het plaatsen van de noisebarriers langs de tijdelijke N206 het geluidsniveau op de gevel gelijk of lager is dan in de huidige situatie Tijdens de uitvoering worden op 5 vooraf bepaalde plekken geluidsmeters gehangen. Mocht uit de prognose komen dat het meer posities moeten worden dan breiden we het aantal geluidsmeters uit.

Elke ochtend verstuurt de geluidsmeter automatisch een rapport van de metingen van de vorige dag aan Boskalis. Bij overschrijding van de vooraf vastgestelde norm wordt een analyse uitgevoerd naar de oorzaak. Indien de bouwwerkzaamheden de oorzaak zijn van de overschrijding, worden specifieke maatregelen getroffen. Omdat nu niet duidelijk is wat de bron is kunnen we ook niet zeggen wat de maatregelen dan zijn. Je kan bijvoorbeeld denken aan het verplaatsen of afdekken van een aggregaat.

Hoe worden trillingen gemonitord en wat gebeurt er als de norm overschreden wordt?
De toelaatbare trillingen worden beoordeeld aan de hand van de SBR Trillingsrichtlijn A uit 2017. Wij gaan trillingen meten bij de heiwerkzaamheden rond de Torenvlietbrug en bij het aanbrengen van de damwanden voor de verdiepte ligging. Voor het meten van de trillingen geldt nagenoeg dezelfde werkwijze als bij het meten van geluid. Vooraf meten we de nulsituatie en vooralsnog worden op 5 vooraf bepaalde locaties trillingsmeters opgehangen. Bij overschrijdingen wordt Boskalis direct per sms geïnformeerd en dan volgt een analyse van de oorzaak en de eventueel te nemen maatregelen.

Hoe wordt in de gaten gehouden of de waterstanden niet stijgen met nog meer overlast in de kruipruimtes tot gevolg?
Langs de huidige N206 zijn in de Parkstrook peillbuizen geplaatst. Hiermee wordt de grondwaterstand in de gaten gehouden. De grondwaterstand is de afgelopen periode ook al gemeten. Mocht tijdens de uitvoering de waterstand in de puilbuizen enorm gaan afwijken dan wordt dit onderzocht en maatregelen getroffen.

Hoe wordt bepaald of mijn woning geen schade heeft, veroorzaakt door de bouwwerkzaamheden?
Hiervoor zet Boskalis 2 middelen in: de deformatiemeting en de bouwkundige opname. Bij de deformatiemeting worden meetstickers op de gevel geplaatst. Periodiek wordt gemeten of er verplaatsingen zijn van deze stickers, en daarmee ook van het pand. De frequentie van de metingen hangt af van de werkzaamheden in de nabije omgeving. Bij de bouwkundige opname wordt van een pand de buitenkant en eventueel van de binnenkant een rapportage gemaakt van de staat van het pand. Dit wordt vastgelegd met foto’s. Als er een vermeende schade is dan kan nagegaan worden of deze schade al aanwezig was voor de bouwwerkzaamheden.

Welke panden in aanmerking komen voor de deformatiemeting en of de bouwkundige opname wordt bepaald aan de hand van de nog op te stellen risicocontouren per werkzaamheid. Dit bepalen we uiteraard ruim voor de start van de betreffende werkzaamheden. Voor het aanbrengen van de voorbelasting van de nieuwe aansluitingen aan de zuidzijde is dit al gebeurd. De woningen in het invloedsgebied van deze werkzaamheden zijn voorzien van meetstickers en er wordt een afspraak gepland voor de bouwkundige opname.

Als ik meen schade te hebben door de bouwwerkzaamheden, waar kan ik dit melden?
De provincie Zuid Holland heeft als opdrachtgever een schadeloket ingesteld waarbij u zich kunt melden. Het schadeloket RijnlandRoute neemt schadeverzoeken in behandeling die betrekking hebben op werkzaamheden van dit project. Op de pagina schadeloket vind je meer informatie hoe je een claim per type schade kunt indienen.

Reactieformulier

Vul onderstaande velden in om een reactie te geven. Velden met een (*) zijn verplicht.