Bos­ka­lis Neder­land is ver­ant­woor­de­lijk voor de werk­zaam­he­den aan de N206 ir. G. Tjal­ma­weg. Bos­ka­lis Neder­land werkt aan infra­struc­tu­re­le pro­jec­ten op land en water in Neder­land. Kern­ac­ti­vi­tei­ten zijn aan­leg en onder­houd van havens, aan­win­nen van land, bescher­ming van kus­ten en oevers, en de aan­leg van dro­ge infra­struc­tuur, zoals grond­werk en de aan­leg en onder­houd van onder ande­re (snel)wegen, via­duc­ten en aqua­duc­ten. Bos­ka­lis heeft onder ande­re recent de recon­struc­tie van de N444 uit­ge­voerd en is betrok­ken geweest bij de weguit­brei­ding A1/​A6 Die­men – Almere.

Bekijk het hele arti­kel op de web­si­te van Bos­ka­lis.