In het pro­ject­ge­bied van de N206 Euro­pa­weg lig­gen ruim 400 kabels en lei­din­gen, waar­van er 300 ver­legd moe­ten wor­den voor de werk­zaam­he­den. Deze ver­leg­gin­gen zijn inmid­dels gro­ten­deels afge­rond. Met behulp van onder­grond­se borin­gen zijn de kabels en lei­din­gen met min­der over­last voor de omge­ving over een gro­te afstand ver­legd; er hoeft min­der gegra­ven te wor­den. Op deze manier hoeft de toe­kom­sti­ge aan­ne­mer tij­dens de uit­voe­rings­fa­se van de Euro­pa­weg bij­na geen reke­ning te hou­den met het ver­leg­gen van kabels en lei­din­gen. Op deze pagi­na staat een film­pje over de onder­grond­se borin­gen en lees je op wel­ke loca­ties de borin­gen waren.

Een kijk­je ach­ter de scher­men bij de onder­grond­se boringen

In een van de afle­ve­rin­gen van de Rijn­land­Rou­te op Omroep West nemen we een kijk­je bij de onder­grond­se borin­gen die plaats­von­den voor het aan­bren­gen van de man­tel­bui­zen voor het ver­leg­gen van kabels en lei­din­gen. Bekijk het frag­ment hier­on­der. Wil je de vol­le­di­ge afle­ve­ring zien? Kijk dan op de pagi­na Omroep West.
..

..
Loca­ties gestuur­de boringen

Intredepunt: Delftse Jaagpad
Uittredepunt: nabij brasserie Cronesteyn
Lengte boring: ca. 310 meter

Intredepunt: Delftse Jaagpad
Uittredepunt: Lammenschansplein, nabij het steunpunt van de provincie Zuid-Holland
Lengte boring: ca. 163 meter

Foto’s van het intrekken van deze mantelbuis staan in een nieuwsbericht.

Intredepunt: langs de Europaweg, nabij de op-/afrit van de A4
Uittredepunt: nabij brasserie Cronesteyn
Lengte boring: ca.855 meter

Intredepunt: nabij brasserie Cronesteyn
Uittredepunt: Lammenschansplein, nabij het steunpunt van de provincie Zuid-Holland, achter de voormalige bar van Siem.
Lengte boring: ca. 183 meter

Intredepunt: Plantijnstraat
Uittredepunt: Vrouwenweg
Lengte boring: ca.367 meter

Intredepunt: Delftse Jaagpad
Uittredepunt: Rooseveltstraat, in de berm bij de kruising met de Voorschoterweg
Lengte boring: ca. 101 meter

Intredepunt: Corbuloweg, nabij kruising met de Zoeterwoudseweg
Uittredepunt: Rooseveltstraat, in de berm bij de kruising met de Voorschoterweg
Lengte boring: ca. 192 meter

Intredepunt: bij de Vrouwenweg
Uittredepunt: nabij brasserie Cronesteyn
Lengte boring: ca.144 meter

Intredepunt: Lammenschansweg, nabij de hoek met de Zoeterwoudseweg recht tegenover de Plantijnstraat)
Uittredepunt: Plantijnstraat
Lengte boring: ca. 70 meter

Intredepunt: Lammenschansplein, nabij de voormalige Bar van Siem
Uittredepunt: Kanaalweg
Lengte boring: ca. 245 meter