In het pro­ject­ge­bied van de N206 Euro­pa­weg vin­den werk­zaam­he­den plaats voor het ver­leg­gen van kabels en lei­din­gen met behulp van borin­gen. Dank­zij de onder­grond­se borin­gen wor­den de kabels en lei­din­gen met min­der over­last voor de omge­ving over een gro­te afstand ver­legd; er hoeft min­der gegra­ven te wor­den. Op deze manier hoeft de toe­kom­sti­ge aan­ne­mer tij­dens de uit­voe­rings­fa­se van de Euro­pa­weg bij­na geen reke­ning te hou­den met het ver­leg­gen van kabels en lei­din­gen. Op deze pagi­na lees je infor­ma­tie over deze werkzaamheden. 

Man­tel­bui­zen geplaatst

Met behulp van onder­grond­se borin­gen zijn op tien loca­ties man­tel­bui­zen geplaatst. Man­tel­bui­zen zijn lege omhul­len­de bui­zen waar afzon­der­lij­ke bui­zen in komen. In deze afzon­der­lij­ke bui­zen komen kabels en lei­din­gen van de diver­se net­be­heer­ders. Onder­aan deze pagi­na lees je waar de onder­grond­se borin­gen plaats­von­den en waar nu dus de man­tel­bui­zen liggen.

Man­tel­bui­zen vullen

Van­af eind augus­tus 2021 tot april 2022 plaatst een aan­ne­mer nieu­we kabels en lei­din­gen in de man­tel­bui­zen voor drie par­tij­en: net­be­heer­der Lian­der, drink­wa­ter­be­drijf Dunea en de gemeen­te Lei­den (de rio­le­ring). De nieu­we kabels en lei­din­gen wor­den aan­ge­slo­ten op het net­werk en de bestaan­de kabels en lei­din­gen die niet meer nodig zijn wor­den ver­wij­derd. Daar waar moge­lijk wordt de aan­leg van de nieu­we en het ver­wij­de­ren van de bestaan­de kabels en lei­din­gen gecombineerd.

Moge­lij­ke hinder

Voor boven­staan­de werk­zaam­he­den vin­den graaf­werk­zaam­he­den plaats die voor over­last kun­nen zor­gen. Denk hier­bij aan tij­de­lij­ke ver­keers­maat­re­ge­len zoals weg­af­zet­tin­gen en moge­lijk enke­le stroom, gas en/​of water­on­der­bre­kin­gen. De ver­ant­woor­de­lij­ke net­be­heer­der infor­meert de betrok­ke­nen over de werk­zaam­he­den en even­tu­e­le gevolgen.

Plan­ning

Het vul­len van de man­tel­bui­zen door Visser&Smit Hanab vindt plaats van­af eind augus­tus tot april 2022. Meer infor­ma­tie over de plan­ning van deze werk­zaam­he­den staat op de pagi­na plan­ning. Van­af april 2022 tot de zomer van 2022 gaan ande­re aan­ne­mers aan de slag met het ver­leg­gen en aan­slui­ten van de kabels namens de telecombedrijven.

Een kijk­je ach­ter de scher­men bij de onder­grond­se boringen

In een van de afle­ve­rin­gen van de Rijn­land­Rou­te op Omroep West nemen we een kijk­je bij de onder­grond­se borin­gen die plaats­von­den voor het aan­bren­gen van de man­tel­bui­zen voor het ver­leg­gen van kabels en lei­din­gen. Bekijk het frag­ment hier­on­der. Wil je de vol­le­di­ge afle­ve­ring zien? Kijk dan op de pagi­na Omroep West.

..
Loca­ties gestuur­de boringen

Intredepunt: Delftse Jaagpad
Uittredepunt: nabij brasserie Cronesteyn
Lengte boring: ca. 310 meter

Deze boring is gereed, de mantelbuis is geplaatst.

Intredepunt: Delftse Jaagpad
Uittredepunt: Lammenschansplein, nabij het steunpunt van de provincie Zuid-Holland
Lengte boring: ca. 163 meter

Deze boring is gereed, de mantelbuis is geplaatst. Foto’s van het intrekken van deze mantelbuis staan in een nieuwsbericht.

Intredepunt: langs de Europaweg, nabij de op-/afrit van de A4
Uittredepunt: nabij brasserie Cronesteyn
Lengte boring: ca.855 meter

Deze boring is gereed, de mantelbuis is geplaatst.

Intredepunt: nabij brasserie Cronesteyn
Uittredepunt: Lammenschansplein, nabij het steunpunt van de provincie Zuid-Holland, achter de voormalige bar van Siem.
Lengte boring: ca. 183 meter

Deze boring is gereed, de mantelbuis is geplaatst.

Intredepunt: Plantijnstraat
Uittredepunt: Vrouwenweg
Lengte boring: ca.367 meter

Deze boring is gereed, de mantelbuis is geplaatst.

Intredepunt: Delftse Jaagpad
Uittredepunt: Rooseveltstraat, in de berm bij de kruising met de Voorschoterweg
Lengte boring: ca. 101 meter

Deze boring is gereed, de mantelbuis is geplaatst.

Intredepunt: Corbuloweg, nabij kruising met de Zoeterwoudseweg
Uittredepunt: Rooseveltstraat, in de berm bij de kruising met de Voorschoterweg
Lengte boring: ca. 192 meter

Deze boring is gereed, de mantelbuis is geplaatst

Intredepunt: bij de Vrouwenweg
Uittredepunt: nabij brasserie Cronesteyn
Lengte boring: ca.144 meter

Deze boring is gereed, de mantelbuis is geplaatst.

Intredepunt: Lammenschansweg, nabij de hoek met de Zoeterwoudseweg recht tegenover de Plantijnstraat)
Uittredepunt: Plantijnstraat
Lengte boring: ca. 70 meter

Deze boring is gereed, de mantelbuis is geplaatst.

Intredepunt: Lammenschansplein, nabij de voormalige Bar van Siem
Uittredepunt: Kanaalweg
Lengte boring: ca. 245 meter

Deze boring is gereed, de mantelbuis is geplaatst.