Prae­to­ri­um Agrip­pi­nae en De Cas­tra. Zo gaan de via­duc­ten Val­ken­burg-Oost en Val­ken­burg-West over de N206 ir. G. Tjal­ma­weg offi­ci­eel heten. De namen van bei­de onge­lijk­vloer­se aan­slui­tin­gen zijn door het gemeen­te­be­stuur van de gemeen­te Kat­wijk geko­zen. Wet­hou­der Gerard Mos­tert: “Een pas­sen­de keu­ze, die de geschie­de­nis op deze plek én de toe­kom­sti­ge bereik­baar­heid weer­geeft. De nieu­we aan­slui­tin­gen ver­bin­den name­lijk de dorps­kern Val­ken­burg met de toe­kom­sti­ge woning­lo­ca­tie Val­ken­horst én met de nieu­we Tjal­ma­weg”.

De namen van de twee via­duc­ten ver­wij­zen naar de vroe­ge­re Romein­se for­ten langs de Limes. Prae­to­ri­um Agrip­pi­nae ver­wijst naar het Romein­se Limes grens­fort (cas­tel­lum) dat gevon­den is in het cen­trum van wat nu Val­ken­burg heet. De Cas­tra ver­wijst naar het Romeins legi­oens­kamp dat in 2020 is ont­dekt bij opgra­vin­gen op het voor­ma­li­ge vlieg­veld Val­ken­burg. De namen van bei­de aan­slui­tin­gen zijn in over­leg met de his­to­ri­sche genoot­schap­pen in de omge­ving geko­zen. De pro­vin­cie Zuid-Hol­land is blij met naam­keu­ze. Fre­de­rik Zeven­ber­gen: “De namen van deze via­duc­ten laten zien dat deze regio een rijk Romeins ver­le­den heeft. Dit cul­tu­re­le erf­goed geven we op deze manier ook door aan vol­gen­de gene­ra­ties. We kij­ken uit naar de ope­ning van de nieu­we Tjal­ma­weg.