Floor Ver­meu­len, lid van het dage­lijks bestuur van de pro­vin­cie Zuid-Hol­land met Ver­keer & Ver­voer in por­te­feuil­le, is blij dat de aan­leg van de Rijn­land­Rou­te inmid­dels een eind op streek is. Zeker nu onlangs bekend werd dat Lei­den de ‘file hot­s­pot’ van Neder­land is. “Geluk­kig heb­ben we een klei­ne tien jaar gele­den al met elkaar afge­spro­ken om daar iets aan te doen”, aldus de gedeputeerde.

De bereik­baar­heid van het gebied rond­om Lei­den en Kat­wijk vormt al jaren een pro­bleem. Mede daar­om is ‘Bereik­baar Zuid-Hol­land’ één van de cen­tra­le thema’s van het hui­di­ge provinciebestuur.

Hoe draagt de Rijn­land­Rou­te hier­aan bij?

Vast­lo­pend ver­keer kent twee oplos­sin­gen: ver­be­te­ring van het OV en een bete­re door­stro­ming van het weg­ver­keer. De Rijn­land­Rou­te geeft invul­ling aan dat laat­ste. Het ont­last niet alleen Lei­den en Kat­wijk, maar ook het gebied er omheen. Denk maar aan de 5.000 wonin­gen die gepland staan op het ter­rein van voor­ma­lig vlieg­veld Val­ken­burg. Een ont­wik­ke­ling van der­ge­lij­ke omvang heeft een goe­de infra­struc­tuur nodig om bereik­baar te zijn en zal dus ook pro­fi­te­ren van de Rijn­land­Rou­te. Daar­om betaalt het Rijk er fors aan mee. De eco­no­mi­sche waar­de van de nieu­we ver­bin­din­gen is groot. Het tra­ject Noord-Zuid was met de A4 en A44 al goed gere­geld. Nu wordt ook de Oost-West ver­bin­ding veel direc­ter en sneller.”

Het is het groot­ste infra-pro­ject ooit voor Zuid-Hol­land. Doet dat iets met de pro­vin­ci­a­le organisatie?

Een groot deel van de uit­voe­ring ligt bij Rijks­wa­ter­staat, maar er is wel een spe­ci­aal team van­uit de pro­vin­cie dat er inten­sief bij betrok­ken is. Wij erva­ren het als een bij­zon­de­re opga­ve. Aan de ande­re kant is het ook gewoon een project.”

De aan­leg van de Rijn­land­Rou­te heeft nog­al wat impact. Is het con­tact met de omge­ving goed geregeld?

Dat kan altijd beter. Als je een tra­ject aan­legt van een mil­jard euro, is het onre­a­lis­tisch om te den­ken dat het zon­der pro­ble­men ver­loopt. Toen we begon­nen met de aan­be­ste­ding, heb ik dat ook eer­lijk gezegd. Nu we begon­nen zijn, is het een kwes­tie van de over­last goed mana­gen. De aan­ne­mers­com­bi­na­tie met wie wij in zee zijn gegaan, heeft daar veel erva­ring mee. Zij zor­gen voor nauw con­tact met de omge­ving en rea­ge­ren zo snel moge­lijk op vra­gen en klach­ten, waar nodig in over­leg met ons. We doen ons uiter­ste best.”

Wat was voor jou per­soon­lijk het hoog­te­punt van dit hele pro­ject tot nu toe?

Dat in 2011 na vele jaren, zo niet decen­nia van dis­cus­sie, de poli­tiek zei: we gaan het doen. In 2014 gaf Pro­vin­ci­a­le Sta­ten groen licht en in 2016 kwam ook het fiat van de Raad van Sta­te, na behan­de­ling van bezwa­ren, aan­pas­sin­gen en vast­stel­ling van het inpas­sings­plan en het tra­cé-besluit. Door dat besluit­vor­mings- en pro­ce­du­re­le pro­ces werd de Rijn­land­Rou­te uit­ein­de­lijk moge­lijk. Daar werd ik echt blij van, en dat ben ik nog steeds.”

Waar kijk je nog naar uit?

De boor van de nieu­we ver­keers­tun­nel van­uit de A4 heeft net de A44 bereikt. Ik vind het span­nend om te zien dat de boor straks gede­mon­teerd wordt, terug­keert naar de A4 en dan opnieuw de grond in gaat voor de twee­de tunnelschacht. 

Inten­sief was ook onze inzet voor de aan­be­ste­ding van de werk­zaam­he­den rond­om de N206 Ir. G. Tjalmaweg. 

Voor de Euro­pa­weg bij Lei­den moet de aan­be­ste­ding nog begin­nen. We zul­len ons ervoor inspan­nen om ook dat alle­maal zo goed moge­lijk te regelen.”

Stel dat je geen bestuur­der was, op wel­ke manier zou je dan aan de Rijn­land­Rou­te wil­len bijdragen?

Nou … ik denk dat een schoen­ma­ker bij dit soort com­plexe pro­jec­ten het bes­te bij zijn leest kan blij­ven. De Rijn­land­Rou­te zou er niet mee gehol­pen zijn als ik kap­laar­zen en een over­all aan­trek en daad­wer­ke­lijk mee zou gaan bou­wen. Ik kom gere­geld op diver­se bouw­lo­ca­ties en ik ben erg onder de indruk van wat de beton­vlech­ters, het tun­nel­boor­team, de wegen­bou­wers en al die ande­re spe­ci­a­lis­ten daar aan het doen zijn. Zij kun­nen abso­luut iets wat ik niet kan!”.

Hoe zal het voe­len om in 2023 over de nieu­we fly-over bij de A4 of door de tun­nel onder Voor­scho­ten heen te rijden?

Ik hoop dat ik er dan trots op kan zijn. En dat hoop ik voor ieder­een die eraan bij­draagt, inclu­sief mijn voor­gan­ger Ingrid de Bondt en alle ande­ren die zich er voor heb­ben inge­span­nen. De gebrui­kers van het wegen­net in deze regio heb­ben er lang op moe­ten wach­ten. Mis­schien had de Rijn­land­Rou­te er eigen­lijk al 40 jaar gele­den moe­ten zijn. Maar dan was het wel een min­der mooi tra­ject geweest, dwars door Voor­scho­ten heen in plaats van er keu­rig onder­door. We heb­ben nu de kans er iets heel moois van te maken, en dat is pre­cies wat wij met zijn allen nu en in de komen­de twee á drie jaar aan het doen zijn.”