Over de Oude Rijn lig­gen nu twee Toren­vliet­brug­gen: de nieu­we brug waar het ver­keer al over­heen rijdt en de bestaan­de Toren­vliet­brug die opge­knapt wordt. Net als voor de Toren­vliet­brug zelf, is er veel aan­dacht besteed aan het ont­werp en de inrich­ting ónder de brug. Benieuwd hoe het er onder de brug uit komt te zien? Bekijk dan de visu­a­li­sa­ties van de eindsituatie. 

Ont­werp onder de Torenvlietbrug

De ruim­tes aan de oevers van de Oude Rijn krij­gen een kwa­li­teits­im­puls. Deze wor­den zo inge­richt dat het voor met name voet­gan­gers en fiet­sers een aan­trek­ke­lij­ke rust­plek wordt. Aan de zij­de van Kat­wijk komt er een vlon­der in het water waar gevist kan wor­den. Aan bei­de oevers komen zit­plek­ken op ver­schil­len­de hoog­tes. Bij het ont­werp is reke­ning gehou­den met toe­gan­ke­lijk­heid, loop­rou­tes, door­zicht en soci­a­le vei­lig­heid. Onder de brug komt ver­lich­ting. Aan de Kat­wijk­se zij­de is er beperkt gele­gen­heid voor par­ke­ren (9 plaat­sen). Bos­ka­lis werkt bij de inrich­ting onder de Toren­vliet­brug met duur­za­me mate­ri­a­len, zoals gere­cy­cled kunst­stof voor de vlon­der en de bankjes.

Wand­kunst op Omroep West

Van­af zater­dag 25 febru­a­ri a.s. kun je in de vol­gen­de uit­zen­ding van De Rijn­land­Rou­te (Omroep West) zien hoe het wand­kunst­werk met fos­sie­len vis­sen onder de Toren­vliet­brug (zij­de Oegst­geest) tot stand is geko­men. Johan Over­de­vest praat in de nieuw­ste afle­ve­ring onder ande­re met de ont­wer­per en hij neemt een kijk­je in de fabriek waar de vis­sen­te­gels zijn gebakken.