Op 7 decem­ber is in 20 minu­ten de eer­ste paal geheid voor de nieu­we Toren­vliet­brug, die naast de hui­di­ge Toren­vliet­brug wordt gebouwd. Deze paal gaat het land­hoofd aan de oost­kant - aan de zij­de van Lei­den - onder­steu­nen. In totaal zijn er voor de bouw van de nieu­we Toren­vliet­brug 204 (vier­kan­te) palen nodig, van 450 x 450 mm. De 18 tot 22 meter lan­ge palen onder­steu­nen de twee land­hoof­den en de zeven pij­lers (steun­pun­ten) van de brug. De palen wor­den met een zoge­he­ten “geï­so­leer­de hei­muts” geheid, wat zorgt voor min­der geluids­hin­der. Deze eer­ste paal is een belang­rij­ke mijl­paal voor het team van aan­ne­mer Boskalis.

Hoe wordt er pre­cies geheid?

Afge­lo­pen week is de hei­stel­ling geplaatst, die bestaat uit een fun­de­rings­ma­chi­ne en een hei­blok met een val­ge­wicht van 9 ton en een geï­so­leer­de hei­muts. Het hei­en van de eer­ste paal was eigen­lijk gepland voor afge­lo­pen vrij­dag, maar van­we­ge de har­de wind is dit ver­plaatst naar van­daag. Nadat eer­der de loca­tie van de palen is bepaald, is van­daag na een visu­e­le con­tro­le de eer­ste paal op de juis­te loca­tie gebracht en ver­vol­gens geheid. De 18 tot 22 meter lan­ge palen vari­ë­ren in leng­te en gaan vol­le­dig de grond in. Hoe­lang het duurt om één paal te hei­en, is afhan­ke­lijk van de ondergrond.

Werk­zaam­he­den Torenvlietbrug

Grof­weg wordt de Toren­vliet­brug gebouwd door eerst de beno­dig­de palen te hei­en, daar­na de land­hoof­den en de steun­pun­ten (onder­kant) te bou­wen en als laat­ste het beton­werk en afbouw van de boven­kant van de brug uit te voe­ren. Zie ook het eer­de­re nieuws­be­richt.

Duur werk­zaam­he­den en even­tu­e­le hinder

De hei­werk­zaam­he­den vin­den de komen­de maan­den in fases plaats. Het ver­keer kan gewoon blij­ven door­rij­den over de hui­di­ge Toren­vliet­brug. Vaar­weg­ge­brui­kers van de Oude Rijn onder­vin­den in prin­ci­pe geen hin­der van het werk, ten­zij er een tij­de­lij­ke strem­ming nodig is. Bewo­ners, onder­ne­mers en (vaar)weggebruikers zijn op de hoog­te gebracht van de werkzaamheden.