Op dit moment werkt Bos­ka­lis hard aan het plaat­sen van de dam­wan­den aan bei­de zij­den van de bouw­kuip. Dit is nodig voor het droog bou­wen van de ver­diep­te lig­ging van de N206 ir. G. Tjal­ma­weg. Zowel Bos­ka­lis als de pro­vin­cie heb­ben diver­se (aan­vul­len­de) maat­re­ge­len getrof­fen om de (geluids)hinder zoveel moge­lijk te beper­ken. Nu we echt gestart zijn, val­len de gelui­den en tril­lin­gen van het werk op (en soms tegen). We ont­vin­gen via diver­se kana­len vra­gen en klach­ten over het werk. 

Voor­op staat dat wij het ver­ve­lend vin­den dat men­sen hin­der erva­ren. Maar bou­wen zon­der hin­der gaat helaas niet. Wel is het zo dat het werk aan de dam­wan­den de mees­te geluids- en tril­ling­over­last geeft van het werk aan de nieu­we Tjal­ma­weg. Wij leg­gen in dit arti­kel uit waar en wan­neer de dam­wan­den wor­den aan­ge­bracht, hoe we hin­der zoveel moge­lijk voor­ko­men en hoe geluid en tril­lin­gen geme­ten worden.

Waar en wan­neer wor­den dam­wan­den aangebracht?

De dam­wan­den wor­den aan bei­de zij­den van de bouw­kuip - van oost naar west - aan­ge­bracht. Op dit moment gebeurt dat ter hoog­te van de wijk Veld­zicht in Val­ken­burg. Per week plaatst Bos­ka­lis onge­veer 80 meter aan dam­wand. De komen­de peri­o­de ziet de glo­ba­le plan­ning er als volgt uit, het een en ander is onder voor­be­houd en afhan­ke­lijk van de voort­gang van het werk:

  • Veld­zicht, week 39 – 43 (2021)
  • Legi­oen­dreef en Zwam­mer­veld, week 42 – 47 (2021)
  • Val­ken­horst en ter hoog­te van basis­school De Dub­bel­burg, week 45 – 48 (2021)
  • Duin­zicht, week 47 (2021) – week 01 (2022)*
  • Meanderlaan/​Duinzicht, Kat­wij­ker­broek, week 01 – 05 (2022)

* in de week tus­sen Kerst­mis en oud en nieuw (week 52) vin­den er geen werk­zaam­he­den aan de dam­wan­den plaats. 

Als de bouw­fa­se van de ver­diep­te lig­ging  tegen het ein­de loopt, onge­veer hal­ver­we­ge 2022, wor­den de dam­wan­den er weer uit­ge­trok­ken. Dat duurt cir­ca een half jaar. Ook daar wer­ken we van oost naar west, we begin­nen ter hoog­te van Post­mus Sierbestratingen.

Hin­der­be­per­ken­de maat­re­ge­len bij het aan­bren­gen van de damwanden

De gemid­deld 16 tot 18 meter lan­ge dam­wand­plan­ken wor­den van­we­ge de dicht­bij zijn­de bebou­wing aan de noord­zij­de ter hoog­te van Veld­zicht en Duin­zicht voor het groot­ste deel (onge­veer 2/​3e deel) druk­kend aan­ge­bracht, omdat dat min­der hin­der geeft dan tril­len. Het laat­ste stuk van deze dam­wan­den dat de grond in gaat (1/​3e deel) moet wel wor­den getrild, van­we­ge de grond­slag. Om het geluid te ver­min­de­ren, gebruikt Bos­ka­lis bij dit laat­ste stuk­je een extra mobiel geluids­scherm tus­sen het tril­blok en de omge­ving, dat mee­be­weegt met de machine.

Moni­to­ring geluid en trillingen

Voor het toe­ge­sta­ne niveau van geluid en tril­lin­gen als gevolg van bouw­ac­ti­vi­tei­ten zijn in Neder­land nor­men bepaald. Voor­af­gaand aan de werk­zaam­he­den heeft Bos­ka­lis prog­no­ses gemaakt en daar de werk­me­tho­de op afge­stemd. Om te bepa­len of de prak­tijk over­een­stemt met de prog­no­ses en of aan de nor­men wordt vol­daan, wor­den de geluids­be­las­ting en tril­lin­gen geme­ten. Hier­voor zijn op 5 loca­ties langs de dorps­rand van Val­ken­burg geluids- en tril­ling­me­ters aangebracht.

Het moni­to­rings­sys­teem voor tril­lin­gen waar­schuwt Bos­ka­lis direct als er over­schrij­din­gen van de gestel­de nor­men zijn, bij over­schrij­din­gen wordt er actie onder­no­men. Er wordt eerst beke­ken waar de over­schrij­ding door ver­oor­zaakt wordt. Het kan bij­voor­beeld zijn dat er ande­re werk­zaam­he­den rond­om de loca­tie van de meters plaats­vin­den. Zodra blijkt dat de over­schrij­ding te her­lei­den is tot het werk van Bos­ka­lis wordt actie onder­no­men om onder de norm te blij­ven. De gemeen­te Kat­wijk is hier ook bij betrok­ken en kijkt mee in de monitoring.

Zolang er geen over­schrij­ding is van de norm voor tril­lin­gen, is de kans op bouw­scha­de aan pan­den nihil. De meters bevin­den zich op rela­tief kor­te afstand van het werk. Hoe ver­der van­af dit meet­punt, hoe meer bode­mab­sorp­tie er is en hoe lager de tril­ling­s­nel­heid. Er is dus ook nog min­der kans op scha­des op gro­te­re afstand van het werk.

Bouwup­da­tes

Wat kan hel­pen bij de bele­ving van hin­der, is te weten wan­neer de werk­zaam­he­den plaats­vin­den.  De weke­lijk­se bouwup­da­tes van het werk, via de web­si­te, Facebook en de Bou­w­App van Bos­ka­lis, voor­zien in bou­w­in­for­ma­tie. Via diver­se gesprek­ken met de omge­ving, zoals via de klank­bord­groe­pen, bespreekt Bos­ka­lis de werk­zaam­he­den ook. Langs­ko­men in de bouw­keet kan bin­nen­kort ook weer. Op dit moment werkt Bos­ka­lis nog met een digi­taal spreek­uur maar bin­nen­kort is er weer een weke­lijks en vrij toe­gan­ke­lijk spreek­uur in de bouw­keet. Voor­af aan­mel­den is dan niet meer nodig.

Hoe stel ik mijn vraag of dien ik een klacht in?

Dat kan recht­streeks bij Bos­ka­lis: per e-mail tjalmaweg@​rijnlandroute.​nl, per omge­ving­s­te­le­foon, via de Bou­w­App en via het weke­lijk­se (nu nog digi­ta­le) spreek­uur.  Bekijk ook de pagi­na con­tact met Bos­ka­lis.  Bos­ka­lis neemt iede­re vraag of klacht seri­eus en streeft ernaar bin­nen 3 werk­da­gen een reac­tie te geven aan de vragensteller.