De Rijn­land­Rou­te doet mee aan de Dag van de Bouw. Op zater­dag 18 juni 2022, van 10.00 tot 15.00 uur, zet aan­ne­mer Bos­ka­lis de bouw­hek­ken bij het pro­ject­deel N206 ir. G. Tjal­ma­weg open voor omwo­nen­den en ande­re geïnteresseerden.

De Dag van de Bouw is de jaar­lijk­se open dag van Bou­wend Neder­land. Het is dé dag waar­op ieder­een ach­ter de bouw­hek­ken mag komen kij­ken hoe bouw- en infra­be­drij­ven dage­lijks bou­wen aan Nederland.

Wat is er te doen?

Bij de bouw­keet van Bos­ka­lis aan de Ach­ter­weg (ter hoog­te van huis­num­mer 29) in Val­ken­burg staan op zater­dag 18 juni diver­se infor­ma­tie­kra­men met o.a. infor­ma­tie over het pro­ject Tjal­ma­weg, de Rijn­land­Rou­te, Bos­ka­lis Neder­land en arche­o­lo­gie. Van­af deze infor­ma­tie­markt loop je de bouw­kuip in waar de ver­diep­te lig­ging van de Tjal­ma­weg wordt gebouwd. Je loopt onder de toe­kom­sti­ge onge­lijk­vloer­se aan­slui­ting Val­ken­burg-Oost door en bekijkt de pomp­kel­der van de ver­diep­te lig­ging van dicht­bij. Een spe­ci­a­le bus brengt je naar de nieu­we Torenvlietbrug.

Op de pagi­na Dag van de Bouw vind je de komen­de peri­o­de meer infor­ma­tie over het programma.

Bereik­baar­heid

De Dag van de Bouw is het bes­te met de fiets, met het open­baar ver­voer of lopend te berei­ken. Er is zeer beperkt par­keer­ge­le­gen­heid voor auto’s, daar­om advi­se­ren we je om niet met de auto te komen.

Aan­mel­den

Voor een goe­de bereik­baar­heid en een pret­tig bezoek aan de bouw­plaats is aan­mel­den nodig. Ga hier­voor naar de pagi­na Dag van de Bouw of meld je meld je direct aan voor je bezoek aan de Dag van de Bouw.

Ande­re pro­jec­ten RijnlandRoute

De ande­re twee pro­ject­de­len van de Rijn­land­Rou­te, de N434/​A44/​A4 en de N206 Euro­pa­weg zijn tij­dens de Dag van de Bouw niet te bezoe­ken. Het infor­ma­tie­cen­trum Rijn­land­Rou­te is op zater­dag 18 juni gesloten.