Ben je van plan om zater­dag 6 novem­ber naar het infor­ma­tie­cen­trum te komen? Van­af aan­staan­de zater­dag is het ver­plicht om bij bin­nen­komst je coro­na­toe­gangs­be­wijs (QR-code) te laten zien.

Tij­dens de lan­de­lij­ke pers­con­fe­ren­tie op dins­dag 2 novem­ber zijn nieu­we maat­re­ge­len aan­ge­kon­digd. Bij het infor­ma­tie­cen­trum Rijn­land­Rou­te hou­den wij ons aan de gel­den­de richt­lij­nen van het RIVM. Uiter­aard ben je nog steeds van har­te wel­kom, wel zijn we ver­plicht om voor­af je coro­na­toe­gang­be­wijs (QR-code) te con­tro­le­ren. Het infor­ma­tie­cen­trum is zo inge­richt dat je ons vei­lig kunt bezoeken.