Half juni werd bekend dat er meer Beau­mix toe­ge­past gaat wor­den in de ver­diep­te lig­ging van de N206 ir. G. Tjal­ma­weg. Uit nieu­we bere­ke­nin­gen van de aan­ne­mer kwam naar voren dat er meer gewicht op de folie­con­struc­tie aan­ge­bracht moest wor­den voor een vei­li­ge, sta­bie­le situ­a­tie. Om er zeker van te zijn dat de aan­ne­mer een juis­te beslis­sing heeft geno­men met de extra toe­pas­sing van Beau­mix is er een con­tro­le­toets uit­ge­voerd. Dit is gedaan door Roy­al Haskoning/​DHV, een onaf­han­ke­lijk ingenieursbureau.

De con­clu­sie van RH/​DHV is dat de bere­ke­nin­gen die Bos­ka­lis heeft aan­ge­le­verd cor­rect zijn uit­ge­voerd; Beau­mix een geschikt mate­ri­aal is om toe te pas­sen als aan­vul­ling op de folie­con­struc­tie op basis van de civiel­tech­ni­sche eigen­schap­pen, volu­me­ge­wicht en sterk­te; En met de toe­pas­sing van het mate­ri­aal wordt vol­daan aan de ver­eis­te vei­lig­heid van het even­wicht van de constructie.

In eer­der onder­zoek was al vast­ge­steld dat Beau­mix aan alle wet- en regel­ge­ving vol­doet en er daar­om geen grond­slag is om toe­pas­sing te ver­bie­den. Beau­mix is een gecer­ti­fi­ceer­de cir­cu­lai­re bouw­stof die vrij toe­pas­baar is. Dit bete­kent dat, ook op basis van de con­clu­sies van de con­tro­le­toets, de aan­ne­mer het werk vol­gens de geko­zen metho­de uit kan voe­ren. Alle par­tij­keu­rin­gen wor­den, zoals dat ook eer­der is gebeurd, op de web­si­te van de Rijn­land­Rou­te vermeld.

Meer infor­ma­tie over (de toe­pas­sing van) Beau­mix en de onder­zoe­ken die naar dit mate­ri­aal zijn uit­ge­voerd, staan op de pagi­na Beau­mix.