In 2018 trof­fen wij tij­dens arche­o­lo­gisch onder­zoek – voor de start van de werk­zaam­he­den aan de N206 ir. G. Tjal­ma­weg – onder ande­re hon­der­den hou­ten palen aan van een Romein­se weg. Daar­naast ook een grach­ten- en geu­len­sys­teem, bij­ge­le­gen graf­vel­den en huis­plat­te­gron­den. Deze vind­plaats in Val­ken­burg kreeg de naam: Weerd­kam­pen. Het arche­o­lo­gisch onder­zoek van Weerd­kam­pen is nu afge­rond, met spec­ta­cu­lai­re conclusies!

Wij ver­tel­len je er graag meer over tij­dens ons con­gres op vrij­dag 5 novem­ber. Gede­pu­teer­de Wil­ly de Zoe­te van de pro­vin­cie Zuid-Hol­land en wet­hou­der Jac­co Kna­pe van de gemeen­te Kat­wijk ope­nen onder lei­ding van dag­voor­zit­ter Johan Over­de­vest het con­gres, dat plaats­vindt in Val­ken­burg (Kat­wijk). Het con­gres start om 08.45 uur en duurt de hele dag (± 18.00 uur).
..

Program­ma

De vind­plaats Weerd­kam­pen wordt tij­dens het con­gres in een bre­de­re Romein­se con­text geplaatst, aan de hand van diver­se kor­te lezin­gen door gere­nom­meer­de arche­o­lo­gen en experts over de arche­o­lo­gie van de Rijn­land­Rou­te, Val­ken­horst, Romeins Val­ken­burg, Romein­se wegen en het beleef­baar maken van Romeins Erf­goed. Uiter­aard zijn er ook diver­se vond­sten van o.a. Weerd­kam­pen te bewonderen.

Spre­kers

Arche­o­lo­gie van de Rijn­land­Rou­te.’ René Isa­rin (PZH/​Crevasse Advies)
‘De neder­zet­ting Markt­veld-Weerd­kam­pen.’ Jeroen Loo­pik (ADC ArcheoProjecten)
‘Hout­on­der­zoek Romein­se weg Weerd­kam­pen’. Sil­ke Lan­ge (BIAX)
‘Prae­to­ri­um Agrip­pi­nae? Anders dan gedacht maar beter inge­vuld!’ Wou­ter Vos (Vos Archeo)
‘Romeins Val­ken­burg: een over­zicht.’ Jas­per de Bruin (RMO)
‘De Limes­weg in West-Neder­land: een arche­o­lo­gi­sche goud­mijn’. Eric Graaf­stal (Gemeen­te Utrecht)
‘Limes­po­li­tiek bij Ovi­di­us te Rome en Hadri­a­nus te Tivoli.’ Hans van den Hogen
‘Wat rich­ting publiek te doen met het Romeins Erf­goed?’ Joop Sie­ra (Werk­groep Romei­nen Katwijk)

Wil je ook komen?

Er is een beperkt aan­tal plek­ken beschik­baar voor het con­gres, hier­voor kun je je tot en met don­der­dag 28 okto­ber a.s. inschrij­ven. Na je inschrij­ving (let op: het con­gres duurt de hele dag) ont­vang je meer infor­ma­tie over het pro­gram­ma. Voor koffie/​thee, lunch en een hap­je en drank­je aan het eind van de dag wordt gezorgd.
..

Schrijf je met­een in

Coro­na­toe­gangs­be­wijs

Wij maken je erop attent dat je een coro­na­toe­gangs­be­wijs (QR-code) nodig hebt voor dit con­gres, con­form de hui­di­ge richt­lij­nen. Meer infor­ma­tie vind je op de web­si­te van de over­heid.

Arche­o­lo­gie pro­vin­cie Zuid-Holland

Deze opgra­vin­gen zijn onder­deel van de Romein­se Limes, de oude noord­grens van het Romein­se Rijk. Van­we­ge de gro­te arche­o­lo­gi­sche bete­ke­nis is aan de Neder-Ger­maan­se Limes de sta­tus van Werel­derf­goed toe­ge­kend. Het is een wereld­wij­de erken­ning van de unie­ke en uni­ver­se­le waar­de van ons deel van de Limes, ver­te­gen­woor­digd door in totaal 19 arche­o­lo­gi­sche vind­plaat­sen uit de Romein­se tijd, ver­spreid over de pro­vin­cies Gel­der­land, Utrecht en Zuid-Holland.

De pro­vin­cie is door de samen­stel­ling van haar bodem een gebied dat rijk is aan arche­o­lo­gie. Arche­o­lo­gie ver­telt veel over onze vroe­ge bewo­nings­ge­schie­de­nis. De pro­vin­cie Zuid-Hol­land brengt de vind­plaat­sen in het pro­ject­ge­bied van de Rijn­land­Rou­te dan ook graag in een vroeg sta­di­um in beeld en waar nodig stelt zij daar­bij de arche­o­lo­gi­sche vond­sten vei­lig, con­ser­veert en behoudt zij deze. Het liefst behou­den wij vond­sten ter plek­ke (in situ) in de bodem. Kan dat niet, dan wor­den vind­plaat­sen ex situ (=mid­dels een opgra­ving) behou­den. Zo beschermt de pro­vin­cie haar arche­o­lo­gisch erf­goed en maken wij het beleef­baar voor een gro­ter publiek.