In 2018 trof­fen wij tij­dens arche­o­lo­gisch onder­zoek – voor de start van de werk­zaam­he­den aan de N206 ir. G. Tjal­ma­weg – onder ande­re hon­der­den hou­ten palen aan van een Romein­se weg. Daar­naast ook een grach­ten- en geu­len­sys­teem, bij­ge­le­gen graf­vel­den en huis­plat­te­gron­den. Deze vind­plaats in Val­ken­burg kreeg de naam: Weerd­kam­pen. Het arche­o­lo­gisch onder­zoek van Weerd­kam­pen is nu afge­rond, met spec­ta­cu­lai­re conclusies!

Wij hou­den op vrij­dag 5 novem­ber een con­gres over het arche­o­lo­gisch onder­zoek. Gede­pu­teer­de Wil­ly de Zoe­te van de pro­vin­cie Zuid-Hol­land en wet­hou­der Jac­co Kna­pe van de gemeen­te Kat­wijk ope­nen onder lei­ding van dag­voor­zit­ter Johan Over­de­vest het con­gres, dat plaats­vindt in Val­ken­burg (Kat­wijk).
..

Program­ma

De vind­plaats Weerd­kam­pen wordt tij­dens het con­gres in een bre­de­re Romein­se con­text geplaatst, aan de hand van diver­se kor­te lezin­gen door gere­nom­meer­de arche­o­lo­gen en experts over de arche­o­lo­gie van de Rijn­land­Rou­te, Val­ken­horst, Romeins Val­ken­burg, Romein­se wegen en het beleef­baar maken van Romeins Erf­goed. Uiter­aard zijn er ook diver­se vond­sten van o.a. Weerd­kam­pen te bewonderen.

Spre­kers

Arche­o­lo­gie in de Rijn­land­Rou­te: 3500 jaar Zuid – Hol­land­se geschie­de­nis.’ René Isa­rin (PZH/​Crevasse Advies)
‘De neder­zet­ting Markt­veld-Weerd­kam­pen.’ Jeroen Loo­pik (ADC ArcheoProjecten)
‘Hout­on­der­zoek Romein­se weg Weerd­kam­pen’. Sil­ke Lan­ge (BIAX)
‘Prae­to­ri­um Agrip­pi­nae? Anders dan gedacht maar beter inge­vuld!’ Wou­ter Vos (Vos Archeo)
‘Romeins Val­ken­burg: een over­zicht.’ Jas­per de Bruin (RMO)
‘De Limes­weg in West-Neder­land: een arche­o­lo­gi­sche goud­mijn’. Erik Graaf­stal (Gemeen­te Utrecht)
‘Limes­po­li­tiek bij Ovi­di­us te Rome en Hadri­a­nus te Tivoli.’ Hans van den Hogen
‘Limes Leg­a­cy, Kat­wijk­se plan­nen voor de visu­a­li­sa­tie van de Limes.’ Joop Sie­ra (Werk­groep Romei­nen Katwijk)

Inschrij­ving gesloten

Van­we­ge de gro­te belang­stel­ling is het niet meer moge­lijk om in te schrij­ven voor het con­gres, alle plaat­sen zijn bezet.

Inschrij­ving gesloten

Samen­wer­king

Voor de orga­ni­sa­tie van het con­gres wer­ken we nauw samen met de pro­vin­cie Zuid-Hol­land, het Rijks­mu­se­um van Oud­he­den, het Rijks­vast­goed­be­drijf, ADC/​ArcheoProjecten en de gemeen­te Katwijk.

Arche­o­lo­gie pro­vin­cie Zuid-Holland

Deze opgra­vin­gen zijn onder­deel van de Romein­se Limes, de oude noord­grens van het Romein­se Rijk. Van­we­ge de gro­te arche­o­lo­gi­sche bete­ke­nis is aan de Neder-Ger­maan­se Limes de sta­tus van Werel­derf­goed toe­ge­kend. Het is een wereld­wij­de erken­ning van de unie­ke en uni­ver­se­le waar­de van ons deel van de Limes, ver­te­gen­woor­digd door in totaal 19 arche­o­lo­gi­sche vind­plaat­sen uit de Romein­se tijd, ver­spreid over de pro­vin­cies Gel­der­land, Utrecht en Zuid-Holland.

De pro­vin­cie is door de samen­stel­ling van haar bodem een gebied dat rijk is aan arche­o­lo­gie. Arche­o­lo­gie ver­telt veel over onze vroe­ge bewo­nings­ge­schie­de­nis. De pro­vin­cie Zuid-Hol­land brengt de vind­plaat­sen in het pro­ject­ge­bied van de Rijn­land­Rou­te dan ook graag in een vroeg sta­di­um in beeld en waar nodig stelt zij daar­bij de arche­o­lo­gi­sche vond­sten vei­lig, con­ser­veert en behoudt zij deze. Het liefst behou­den wij vond­sten ter plek­ke (in situ) in de bodem. Kan dat niet, dan wor­den vind­plaat­sen ex situ (=mid­dels een opgra­ving) behou­den. Zo beschermt de pro­vin­cie haar arche­o­lo­gisch erf­goed en maken wij het beleef­baar voor een gro­ter publiek.