Alle eer­ste hulp­mid­de­len in één container

Als een van de eer­ste par­tij­en in Neder­land heeft Comol5 afge­lo­pen week BHV-con­tai­ners op haar bouw­ter­rei­nen geplaatst. De con­tai­ner is op de bouw­plaat­sen het cen­tra­le opslag­punt voor alle eer­ste hulp­mid­de­len. Bij infra­pro­jec­ten wordt regel­ma­tig gewerkt in bouw­kui­pen, waar­bij in geval van nood terug­lo­pen naar de bouw­keet minu­ten tijd­ver­lies bete­kent. Wan­neer elke minuut telt is een cen­traal en nabij­ge­le­gen opslag­punt met vei­lig­heids­ma­te­ri­aal onmis­baar. In de con­tai­ner bevin­den zich vei­lig­heids­ma­te­ri­aal, een EHBO-kit, AED en hulp­mid­de­len zoals een bran­card voor hulp­dien­sten. De BHV-con­tai­ner is onder­houds­vrij, heeft een elek­tri­ci­teits­aan­slui­ting voor de licht­voor­zie­ning en ver­war­ming. Daar­mee is de con­tai­ner ook vorstbestendig.