Sinds dit week­end ver­voert Comol5 brak water naar het boe­zem­ge­maal van Kat­wijk. Hier­van­daan wordt dit water afge­voerd naar zee.

Bij werk­zaam­he­den voor de rea­li­sa­tie van de Rijn­land­Rou­te is brak water aan­ge­trof­fen; in die­pe­re lagen in de grond komt van natu­re brak grond­wa­ter voor. Dit water is zou­ter dan het gewo­ne opper­vlak­te­wa­ter en kan doordoor niet terug gepompt wor­den naar het opper­vlak­te­wa­ter. In over­leg met het Hoog­heem­raad­schap van Rijn­land wordt het water daar­om naar zee afgevoerd.

Het ver­voer van het water duurt tot en met de week van 14 juni, gaat 24/​7 door en wordt uit­ge­voerd door vracht­wa­gens. Bij de Bui­ten­sluis in Kat­wijk moe­ten de vracht­wa­gens een fiets­pad pas­se­ren. Om de ver­keers­vei­lig­heid te waar­bor­gen, wordt ter plek­ke een ver­keers­re­ge­laar ingezet.