Regel­ma­tig maken we een rond­je om te zien hoe de bouw­plaats erbij ligt. Dit­maal lever­de dat bij­zon­de­re plaat­jes op. En ter­wijl nu boven­gronds de tem­pe­ra­tu­ren onder 0 gedaald zijn en over­al sneeuw ligt, berei­den we ons onder­gronds in de tun­nel voor op nog lage­re temperaturen. 

We bren­gen de vrieslan­sen aan boven het weg­dek­ni­veau waar­mee we over een paar weken de grond tus­sen de twee tun­nels bevrie­zen. Hier­door kun­nen we tus­sen de twee tun­nels dwars­ver­bin­din­gen maken. De lan­sen onder weg­dek­ni­veau zijn vorig jaar geboord, voor­dat de kabel­ko­kers en het aan­vul­ma­te­ri­aal zijn aangebracht.