Vanaf donderdag 5 april vinden de eerste bouwtransporten plaats voor de werkzaamheden aan de westzijde van de A44. De route loopt via de Plesmanlaan – Haagse Schouwweg – Ommedijkseweg.

Verkende alternatieven
In de afgelopen periode heeft Comol5 voor het bouwverkeer voor de werkzaamheden aan de westzijde van de A44 verschillende alternatieven besproken met de provincie, de gemeente Leiden, Rijkswaterstaat en de politie. Hierbij kwam de route Plesmanlaan – Haagse Schouwweg – Ommedijkseweg uiteindelijk als enige overgebleven alternatief naar voren. Hoewel hinder niet uit te sluiten is, hebben wij samen met de gemeente Leiden bekeken hoe de transporten met zo min mogelijk hinder kunnen plaatsvinden. Onder een aantal strikte voorwaarden over tijden, planning en intensiteit staat de gemeente Leiden het noodzakelijk gebleken gebruik van de weg toe. De alternatieven die zijn verkend zijn onder meer het maken van een tijdelijke bouwafrit maar dan aan de westzijde van de A44, het transporteren van zand per leiding en het betrekken van zand via het Valkenburgse meer. Uit alle analyses die Comol5 heeft gemaakt is gebleken dat deze alternatieven niet te realiseren zijn vanwege technische redenen of vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid en doorstroming.

Voorwaarden transportroute Haagse Schouwweg
De voorwaarden waaronder het transport via de Haagse Schouwweg plaatsvindt zijn als volgt. De transporten vinden doordeweeks overdag plaats, en in de richting van de Ommedijkseweg tot uiterlijk 17.00 uur zodat er niet tijdens de avondspits gereden wordt. Incidenteel kan het zo zijn dat bijzondere transporten, waarvoor begeleiding nodig is, in het weekend plaatsvinden. Het zwaartepunt van de transporten ligt voornamelijk in het eerste jaar, waarbij er zo´n 8 vrachten per uur worden uitgevoerd. Dit betekent 16 transportbewegingen per uur. Daarna zal dit aantal afnemen. Om de veiligheid en doorstroming van fietsers en voetgangers te waarborgen, wordt er in elk geval tijdens de eerste weken een verkeersregelaar ingezet op de rotonde Haagse Schouw, op de locatie waar fietsers het doorgaand verkeer kruisen. Na twee weken wordt samen met de gemeente Leiden geïnventariseerd of de inzet van verkeersregelaars na deze periode nodig blijft, en zo ja voor welke perioden en tijdstippen. In de komende periode zal nog nader worden onderzocht of het op termijn mogelijk is oprit 9 naar de A44 af te sluiten, om daar alsnog een bouwafrit te realiseren voor de periode nadat de Ommedijkseweg is verlegd.