Van­af don­der­dag 5 april vin­den de eer­ste bouw­trans­por­ten plaats voor de werk­zaam­he­den aan de west­zij­de van de A44. De rou­te loopt via de Ples­man­laan - Haag­se Schouw­weg - Ommedijkseweg.

Ver­ken­de alternatieven
In de afge­lo­pen peri­o­de heeft Comol5 voor het bouw­ver­keer voor de werk­zaam­he­den aan de west­zij­de van de A44 ver­schil­len­de alter­na­tie­ven bespro­ken met de pro­vin­cie, de gemeen­te Lei­den, Rijks­wa­ter­staat en de poli­tie. Hier­bij kwam de rou­te Ples­man­laan - Haag­se Schouw­weg - Omme­dijk­se­weg uit­ein­de­lijk als eni­ge over­ge­ble­ven alter­na­tief naar voren. Hoe­wel hin­der niet uit te slui­ten is, heb­ben wij samen met de gemeen­te Lei­den beke­ken hoe de trans­por­ten met zo min moge­lijk hin­der kun­nen plaats­vin­den. Onder een aan­tal strik­te voor­waar­den over tij­den, plan­ning en inten­si­teit staat de gemeen­te Lei­den het nood­za­ke­lijk geble­ken gebruik van de weg toe. De alter­na­tie­ven die zijn ver­kend zijn onder meer het maken van een tij­de­lij­ke bouw­af­rit maar dan aan de west­zij­de van de A44, het trans­por­te­ren van zand per lei­ding en het betrek­ken van zand via het Val­ken­burg­se meer. Uit alle ana­ly­ses die Comol5 heeft gemaakt is geble­ken dat deze alter­na­tie­ven niet te rea­li­se­ren zijn van­we­ge tech­ni­sche rede­nen of van­uit het oog­punt van ver­keers­vei­lig­heid en doorstroming.

Voor­waar­den trans­port­rou­te Haag­se Schouwweg
De voor­waar­den waar­on­der het trans­port via de Haag­se Schouw­weg plaats­vindt zijn als volgt. De trans­por­ten vin­den door­de­weeks over­dag plaats, en in de rich­ting van de Omme­dijk­se­weg tot uiter­lijk 17.00 uur zodat er niet tij­dens de avond­spits gere­den wordt. Inci­den­teel kan het zo zijn dat bij­zon­de­re trans­por­ten, waar­voor bege­lei­ding nodig is, in het week­end plaats­vin­den. Het zwaar­te­punt van de trans­por­ten ligt voor­na­me­lijk in het eer­ste jaar, waar­bij er zo´n 8 vrach­ten per uur wor­den uit­ge­voerd. Dit bete­kent 16 trans­port­be­we­gin­gen per uur. Daar­na zal dit aan­tal afne­men. Om de vei­lig­heid en door­stro­ming van fiet­sers en voet­gan­gers te waar­bor­gen, wordt er in elk geval tij­dens de eer­ste weken een ver­keers­re­ge­laar inge­zet op de roton­de Haag­se Schouw, op de loca­tie waar fiet­sers het door­gaand ver­keer krui­sen. Na twee weken wordt samen met de gemeen­te Lei­den geïn­ven­ta­ri­seerd of de inzet van ver­keers­re­ge­laars na deze peri­o­de nodig blijft, en zo ja voor wel­ke peri­o­den en tijd­stip­pen. In de komen­de peri­o­de zal nog nader wor­den onder­zocht of het op ter­mijn moge­lijk is oprit 9 naar de A44 af te slui­ten, om daar als­nog een bouw­af­rit te rea­li­se­ren voor de peri­o­de nadat de Omme­dijk­se­weg is verlegd.