Naast het bou­wen en asfal­te­ren, gaan we ook steeds meer punt­jes op de i zet­ten. Zoals het plaat­sen van de defi­ni­tie­ve geluids­scher­men. Houd je ook reke­ning met een aan­tal omlei­din­gen voor fiet­sers van­af woens­dag 2 novem­ber? In ver­band met het plaat­sen van geluids­scher­men wor­den fiet­sers tus­sen Was­se­naar (N441) en Valkenburg/​Katwijk Val­ken­burg tot het voor­jaar 2023 omge­leid. Fiet­sers en voet­gan­gers over de Toren­vliet­brug heb­ben 3 weken te maken met een omlei­ding. De omlei­din­gen zijn nodig voor het plaat­sen van defi­ni­tie­ve geluids­scher­men langs de Tjalmaweg.