Nu het ver­keer niet meer over de tij­de­lij­ke N206 rijdt, gaan we ver­der met de werk­zaam­he­den in de park­strook. Ook bou­wen we de tij­de­lij­ke N206 om tot snel­fiets­pad, als onder­deel van de snel­fiets­rou­te tus­sen Lei­den en Kat­wijk. Op de nieu­we Tjal­ma­weg gaan we ver­der met het asfal­te­ren van de deklaag. 

Afslui­ting N206 Tjalmaweg

Komend week­end, van vrij­dag 31 maart 20.00 uur tot maan­dag­och­tend 3 april 06.00 uur, is de Tjal­ma­weg in bei­de rich­tin­gen afge­slo­ten. Omwo­nen­den kun­nen dan, ook in de avon­den en nach­ten moge­lijk geluid-, tril­ling- en licht­hin­der onder­vin­den van de werk­zaam­he­den. Wij doen ons uiter­ste best om de over­last tot een mini­mum te beper­ken. Meer infor­ma­tie over de afslui­ting en omlei­din­gen lees je in een eer­der nieuws­be­richt. Van­af maan­dag 3 april rijdt het ver­keer vol­gens plan­ning dan over alle rij­stro­ken van de Tjalmaweg.