Deze week gaan er dui­kers aan de slag bij de werk­zaam­he­den aan de pomp­kel­der van de onder­door­gang bij de HOV-bus­baan.  Om (tegen)druk op het grond­wa­ter te hou­den, blijft de bouw­kuip van deze pomp­kel­der vol water staan en gebrui­ken we onder­wa­ter­be­ton om de werk­vloer te stor­ten. Zodra de vloer is gestort en uit­ge­hard, kan het water wor­den weg­ge­pompt en kan de pomp­kel­der wor­den gebouwd. Daar­naast wer­ken we natuur­lijk ook op de ande­re loca­ties door aan de nieu­we Tjal­ma­weg, meer hier­over lees je in deze update.