Ook met het war­me weer wer­ken we gestaag door aan de ver­diep­te lig­ging, de aan­slui­tin­gen Val­ken­burg-Oost en West en de Toren­vliet­brug. Ben je al terug van vakan­tie? Dan nodi­gen wij je ook uit, als omwo­nen­de of weg­ge­brui­ker van de Tjal­ma­weg, om het (3e) tevre­den­heids­on­der­zoek van Bos­ka­lis in te vul­len. Dat kan nog t/​m 14 augus­tus. Bos­ka­lis gebruikt de resul­ta­ten om maat­re­ge­len voor hin­der­be­per­king zo moge­lijk aan te passen.