De water­gang door de dui­ker bij de Kool­tuin­weg is nu defi­ni­tief, de tij­de­lij­ke dui­kers zijn hier ver­wij­derd. In de ver­diep­te lig­ging van de Tjal­ma­weg heb­ben we aan de west­kant (com­par­ti­ment 1) de gewa­pen­de grond­con­struc­tie (de toe­kom­sti­ge wan­den) afge­rond, aan de oost­zij­de (com­par­ti­ment 13) ron­den we het injec­te­ren van de slan­ge­tjes met de water­af­sto­ten­de gel bij­na af. De onge­lijk­vloer­se aan­slui­ting Val­ken­burg-Oost (com­par­ti­ment 2) wordt bin­nen­kort van een dek voorzien. 

Dag van de Bouw

Wil je zelf door de ver­diep­te lig­ging lopen? Kom dan naar de Dag van de Bouw op zater­dag 18 juni a.s. en bekijk het werk van dicht­bij! Kijk voor meer infor­ma­tie op de pagi­na Dag van de Bouw.