Deze week - maan­dag 28 maart 07:00 uur t/​m vrij­dag 1 april 16:00 uur - is de Kool­tuin­weg tus­sen de tij­de­lij­ke voet­gan­gers­brug en de Oude Broek­weg afge­slo­ten voor alle weg­ge­brui­kers. Voet­gan­gers en fiet­sers wor­den omge­leid via de dorps­kern van Val­ken­burg. Bedrijfs­per­ce­len en omwo­nen­den (bestem­mings­ver­keer) zijn één­zij­dig bereikbaar.

  • Bereik­baar­heid via N441 (Was­se­naar): Paar­den­sport­cen­trum Stal van Pari­don, fir­ma Hoge­wo­ning & Zonen, Hout­han­del van Rijn, Kool­tuin­weg 31, 35 en 37, Bloe­men­shop Hogen­boom en de Oude Broekweg.
  • Bereik­baar­heid via de Voorschoterweg/​Zonneveldslaan/​Achterweg: Wonin­gen en bedrij­ven aan de Ach­ter­weg, het volks­tui­nen­com­plex en de voetgangersbrug.

Langs de Kool­tuin­weg wor­den diver­se retour­be­ma­lings­bron­nen gesla­gen waar­bij machi­nes en mate­ri­a­len door­gaand (fiets)verkeer strem­men. Voor de vei­lig­heid wordt de Kool­tuin­weg afge­slo­ten. De weg­ge­brui­ker wordt door ver­keers­maat­re­gel­bor­den geïn­for­meerd. Schrik­hek­ken mar­ke­ren de afge­slo­ten werk­vak­ken. Ver­keers­re­ge­laars bege­lei­den de weg­ge­brui­ker bij de Zon­ne­veld­slaan én bij de roton­de N441 rich­ting de omleiding.