In ver­band met de coron­a­maat­re­ge­len vindt het spreek­uur op woens­dag nog steeds digi­taal plaats. Meer infor­ma­tie hier­over vind je in een eer­der bericht. Van­af 9 maart is het weer moge­lijk om woens­dag­mid­dag naar de bouw­keet te komen, dan is het spreek­uur vrij toegankelijk.

Afge­lo­pen dagen heb­ben diver­se febru­a­ris­tor­men huis­ge­hou­den in en rond­om Kat­wijk en Val­ken­burg. Ook ons pro­ject heeft de kracht van de natuur erva­ren. Veel bouw­hek­ken, enke­le bomen en ove­rig bouw­ma­te­ri­aal zijn omge­gaan. Afge­lo­pen vrij­dag is zelfs een bouw­keet ten wes­ten van de Toren­vliet­brug weg­ge­bla­zen. Op de tij­de­lij­ke N206 ont­ston­den gevaar­lij­ke situ­a­ties als gevolg van los­la­ten­de zicht­scher­men en noi­ce­can­cel­ling­doe­ken. In samen­spraak met de weg­be­heer­der heb­ben we afge­lo­pen week­end van vrij­dag­mid­dag tot zater­dag­och­tend 08:00 uur omwil­le van de ver­keers­vei­lig­heid beslo­ten de tij­de­lij­ke N206 af te slui­ten voor alle verkeer.

Ver­diep­te lig­ging, com­par­ti­ment 3 t/​m 13
  • Com­par­ti­ment 3: in dit com­par­ti­ment wor­den de eer­ste lagen gewa­pen­de grond opgebouwd.
  • Com­par­ti­ment 4: aan­ko­men­de week wordt de laat­ste folie in com­par­ti­ment 4 gelegd. Daar­na wor­den de voor­be­rei­din­gen getrof­fen om de gewa­pen­de grond­con­struc­tie te kun­nen gaan bouwen.
  • Com­par­ti­ment 5: dit com­par­ti­ment is onder arche­o­lo­gi­sche bege­lei­ding ont­gra­ven. De fun­de­rings­pa­len van het oude inmid­dels gesloop­te Ach­ter­weg­vi­a­duct wor­den vrij gegra­ven en ver­vol­gens op de gewens­te diep­te afge­zaagd. Opvol­gend zal onze onder­aan­ne­mer de folie gaan leggen.
  • Com­par­ti­ment 6: in com­par­ti­ment 6 wor­den voor­be­rei­din­gen getrof­fen voor de bouw van de pompkelder.
  • Com­par­ti­ment 7: de werk­vloer wordt afge­gra­ven en voor­be­rei­din­gen wor­den getrof­fen om de bema­ling aan te zetten.
  • Com­par­ti­ment 8-9: het injec­te­ren van de water­rem­men­de injec­tie­vloei­stof is gaande.
  • Com­par­ti­ment 10-11: hier bren­gen we de injec­tie­slan­ge­tjes aan.
  • Com­par­ti­ment 12-13: de ver­an­ke­ring van de dam­wand wordt de aan­ko­men­de twee weken aan­ge­bracht. Aan de zuid­zij­de langs de Kool­tuin­weg moe­ten nog enke­le tij­de­lij­ke dam­wan­den van inge­trild wor­den en dan zit fase 1 (dam­wand plaat­sen) er op.Vanaf medio april 2022 star­ten we in com­par­ti­ment 1 t.h.v. Post­mus Sier­be­stra­tin­gen met fase 2 (dam­wand ver­wij­de­ren) weer met het uit­tril­len van de tij­de­lij­ke dam­wan­den . Dit gebeurt met dezelf­de dam­wand­stel­lin­gen die de dam­wan­den heb­ben inge­trild. Naar ver­wach­ting zul­len we ca 5 maan­den later (begin okto­ber 2022) in com­par­ti­ment 13 ein­di­gen met het uit­tril­len van de tij­de­lij­ke damwanden.Meer infor­ma­tie over de werk­wij­ze? Bekijk de ani­ma­tie over de ver­diep­te lig­ging.