In sep­tem­ber vorig jaar zijn we gestart met de vier­de en laat­ste fase van de bouw van de fiets­tun­nel, voor de snel­fiets­rou­te tus­sen Lei­den en Kat­wijk. Komen­de zomer zoef je hier over een vrij­lig­gend fiets­pad onder de A44 door.

In de afge­lo­pen maan­den brach­ten we dam­wan­den en fun­de­rings­pa­len aan, snel­den we de kop­pen, en stort­ten we het beton voor de vloe­ren. Voor de kerst heb­ben we 2 van de 8 wan­den gestort. Op dit moment bou­wen we de bekis­ting op voor de res­te­ren­de wan­den. Daar­na wer­ken we tot aan de zomer door aan de afwer­king. Zo bren­gen we de pomp­in­stal­la­ties voor de afvoer van het hemel­wa­ter aan, de ver­lich­ting en het asfalt. In de afwer­king wor­den de wan­den van de fiets­tun­nel bekleed met kera­mi­sche tegels in een patroon dat refe­reert aan DNA-pro­fie­len. Ook ande­re onder­door­gan­gen in de buurt van het Bio Sci­en­ce Park heb­ben deze bekleding.

In deze bouwup­da­te zie je hoe het opbou­wen van de bekis­ting van de wan­den in z’n werk gaat.