Tun­nel­boor­ma­chi­ne Gaia is alweer ruim twee maan­den onder­weg. De start is altijd voor­zich­tig en gecon­tro­leerd. Dat heeft ermee te maken dat de machi­ne nog op diep­te moet komen, want hoe meer druk van het grond­pak­ket van boven­af, hoe mak­ke­lij­ker het gaat. Boven­dien moesten we uiterst voor­zich­tig te werk gaan bij het pas­se­ren van het Rijn-Schie­ka­naal. Inmid­dels is het boor­team goed op elkaar inge­speeld en is de machi­ne opti­maal inge­steld op de omge­ving. Vorig week­end heeft het boor­team zelfs twee dagen 26 meter per dag geboord, een mooie prestatie.

Bekijk de foto’s hoe het eruit ziet, nu we 450 meter heb­ben geboord en 219 rin­gen heb­ben aan­ge­bracht. Klik op de foto’s voor een ver­gro­ting. Foto­gra­fie: Guus Schoonewille.

Volg Gaia in haar onder­grond­se reis.