Wat kan er veel ver­an­de­ren in twee maan­den tijd! Bekijk hier de foto’s van het uit­gra­ven van de bouw­kui­pen bij de ver­diep­te lig­ging, dui­kers aan het werk ter voor­be­rei­ding op de onder­wa­ter­be­ton­stort bij de start­schacht en het inhij­sen van de lig­gers bij de brug Oude Rijn.

Foto­gra­fie: Frank v/​d Burg en Vin­cent Basler

Aanbregen ankerpalen

Bij de ont­vangst­schacht bren­gen we de laat­ste anker­pa­len aan. Daar­na start ook hier de ont­gra­ving van de bouwkuip.

Betonstort verdiepte ligging

De eer­ste bouw­kuip van de ver­diep­te lig­ging is op diep­te. Dat is tege­lijk het start­sein voor de stort van een beton­nen werk­vloer. Op de foto zijn uit­ste­ken­de anker­pa­len te zien. Die zor­gen voor de ver­an­ke­ring met de defi­ni­tie­ve beton­nen vloer van de ver­diep­te ligging.

Uitgraven bouwkuipen verdiepte ligging

Met z’n twee­ën tege­lijk uit­gra­ven. Op de ach­ter­grond de beton­stort van de werk­vloer in een van de bouw­kui­pen van de ver­diep­te ligging.

Close-up hectometerpaal

Vlak naast de A44 bij het toe­kom­sti­ge knoop­punt Omme­dijk staan de machi­nes opge­steld die dam­wan­den en anker­pa­len aanbrengen.

A44 richting Amsterdam

De bypass op de A44 rich­ting Amster­dam is afge­lo­pen week­end open­ge­steld voor weg­ver­keer. Daar­mee is nu ook ruim­te om te star­ten met onze werk­zaam­he­den aan het nieu­we knoop­punt Ommedijk.

Droge ontgraving tunneltoerit

Aan de ande­re kant, bij de A4, is de dro­ge ont­gra­ving gestart en bren­gen we anker­pa­len aan bij de tun­nel­toe­rit nabij Vlietland.

Close-up trekankers

Drie detailfoto’s van (het werk aan) de tre­kan­kers aan de zij­wan­den van de bouwkuip.

Duiker

Dui­kers aan het werk, ter voor­be­rei­ding op de onderwaterbetonstort.

Betonnen liggers plaatsen Brug Oude Rijn

Bij Brug Oude Rijn zijn we over de helft met het leg­gen van de beton­nen lig­gers. De komen­de weken wordt er in fases een dek­laag over de beton­nen lig­gers aan­ge­bracht, zodat de brug 1 mei 2019 gereed is.