De vaart zit erin! Het ver­keer op de A4 rich­ting Den Haag maakt gebruik van de extra rij­baan, we zijn ruim over de helft met het palen­ma­tras bij knoop­punt Hof­vliet en de A44 is een klein stuk­je opge­scho­ven. Bekijk hier­on­der de nieuw­ste bouwupdate.

Foto­gra­fie: Skeye

 

Luchtfoto A4

Ver­bre­ding A4. De A4 doet haar naam eer aan. Op 16 okto­ber heeft Rijks­wa­ter­staat de 4e rij­strook tus­sen Vliet­land en de N14 open­ge­steld voor ver­keer. De ver­bre­ding maakt onder­deel uit van de werk­zaam­he­den van Comol5 aan de RijnlandRoute.

Luchtfoto knooppunt Hofvliet

Knoop­punt Hof­vliet. Op de luchtfoto’s ver­schij­nen steeds meer stip­jes bij knoop­punt Hof­vliet. Daar­mee is goed zicht­baar waar de hei­pa­len voor het palen­ma­tras al zijn aan­ge­bracht. Nog zo’n vier weken te gaan voor­dat we de 2540 stuks aantikken.

Luchtfoto startschacht tunnel N434

Start­schacht tun­nel N434. Bij de start­schacht tref­fen dui­kers voor­be­rei­din­gen voor de stort van onder­wa­ter­be­ton. De dui­kers inspec­te­ren of de bouw­kuip vol­le­dig op diep­te is en de dam­wan­den goed op elkaar aan­slui­ten. Op deze lucht­fo­to is in het mid­den de eer­ste bouw­kuip te zien waar­in water uit het Rijn-Schie­ka­naal is gepompt. Voor het ein­de van het jaar vol­gen nog twee bouwkuipen.

Luchtfoto verdiepte ligging

Lucht­fo­to juli 2018 ver­diep­te lig­ging N434.

Luchtfoto verdiepte ligging oktober 2018

Lucht­fo­to okt 2018 Ver­diep­te lig­ging N434. De uit­gra­ving van de eer­ste bouw­kuip bij de ver­diep­te lig­ging is ver­ge­vor­derd. Ook zijn er stem­pels aan­ge­bracht. In ver­ge­lij­king met de vori­ge lucht­fo­to is het ver­schil goed te zien. De beton­nen werk­vloer wordt de komen­de weken gestort. In fases wor­den ook de ande­re bouw­kui­pen gereedgemaakt.

Bypass A44

Bypass A44. Inmid­dels rijdt het ver­keer van de A44 rich­ting Amster­dam over de bypass. De aan­pas­sing aan de A44 is nodig om werk­ruim­te te cre­ë­ren voor het nieu­we knoop­punt Omme­dijk. Voor­dat de werk­zaam­he­den zijn gestart, is het eer­ste deel van het defi­ni­tie­ve geluids­scherm langs de A44 bij Ste­vens­hof geplaatst.

Luchtfoto brug Oude Rijn

Brug Oude Rijn. Van­uit de lucht is goed te zien dat ook bij de Brug Oude Rijn gro­te zicht­ba­re stap­pen zijn gezet. Inmid­dels zijn vier vel­den met beton­nen lig­gers aan­ge­bracht. De komen­de peri­o­de wor­den ook de ove­ri­ge pij­lers staps­ge­wijs voor­zien van liggers.

Luchtfoto knooppunt Leiden-West

Knoop­punt Lei­den-West. Bij knoop­punt Lei­den-West ver­huisd de Mc Donald’s in decem­ber naar de nieu­we loca­tie. Dat is nodig om het trans­fe­ri­um te kun­nen ont­man­te­len en voor­be­rei­din­gen te tref­fen voor de aan­slui­ting van knoop­punt Lei­den-West op de A44.