Bekijk hier de der­de bouwup­da­te van de aan­leg van de Rijn­land­Rou­te. Met luchtfoto´s van het gebied rond­om de A4, de A44 en de nieu­we N434, inclu­sief de start- en ont­vangst­schacht van de boortunnel.

Knoop­punt Hofvliet/​A4. Op het voor­ste zand­pla­teau wor­den de voor­be­rei­din­gen getrof­fen voor de fly-overs van knoop­punt Hof­vliet, waar­mee de aan­slui­ting wordt gemaakt tus­sen de A4 en de nieu­we N434. Op de ach­ter­grond de start­zo­ne met de start­schacht van de boor­tun­nel. Ook de werk­zaam­he­den voor de ver­bre­ding van de A4 zijn in vol­le gang

Start­schacht. Hier van­daan begint van­af juni 2019 de tun­nel­boor­ma­chi­ne met het boren van de eer­ste tun­nel­buis. De con­tou­ren van de bouw­kuip bij de start­schacht zijn al dui­de­lijk zicht­baar. De komen­de tijd wordt de bouw­kuip ont­gra­ven, zodat de werk­zaam­he­den die heb­ben plaats­ge­von­den in de onder­grond weer zicht­baar wor­den. Na de ont­gra­ving wor­den de beton­nen vloe­ren en wan­den gestort. Het wit­te gebouw links op de foto is het infor­ma­tie­cen­trum voor de Rijn­land­Rou­te, dat in sep­tem­ber 2018 wordt geopend.

Ont­vangst­schacht. Na een reis van 2,2 kilo­me­ter komt de tun­nel­boor­ma­chi­ne weer boven in de ont­vangst­schacht. Op deze plek gaat de boor­tun­nel over in de ver­diep­te lig­ging van cir­ca 1 km

Aqua­duct Veen­wa­te­ring. Om de bouw van het aqua­duct bij de ver­diep­te lig­ging N434 ter hoog­te van de Veen­wa­te­ring moge­lijk te maken, moest de Veen­wa­te­ring een stuk­je wor­den ver­legd. Zodra het aqua­duct klaar is, kan de water­gang zijn nor­ma­le weg weer ver­vol­gen. De komen­de weken wordt aan deze zij­de gestart met de ont­gra­ving voor de ver­diep­te ligging.

Bij knoop­punt Omme­dijk wordt straks de N434 aan­ge­slo­ten op de A44. Waar het zand is aan­ge­bracht, wordt de ver­diep­te lig­ging van de N434 gebouwd. Op het verst gele­gen zand­pla­teau bevindt zich de ont­vangst­schacht. De tun­nel­boor­ma­chi­ne komt hier in het najaar van 2019 aan na het boren van de 1e tunnelbuis.

Knoop­punt Omme­dijk. Om het nieu­we knoop­punt Omme­dijk te bou­wen, wordt de A44 op dit deel tij­de­lijk een stuk­je ver­legd. Met deze zoge­he­ten bypass kan het ver­keer door­gang vin­den tij­dens de bouw.

Een zij­aan­zicht van de ont­vangst­schacht, de ver­diep­te lig­ging, knoop­punt Omme­dijk en de A44.

De A44 van­af knoop­punt Omme­dijk rich­ting aan­slui­ting Lei­den-West, met de aan­slui­ting op de nieu­we N434.

Brug Oude Rijn. Dit voor­jaar is gestart met de bouw van de nieu­we brug over de Oude Rijn, voor de ver­bre­ding van de A44. Het beton voor de eer­ste pij­lers is gestort. Er wor­den 2 land­hoof­den gebouwd en 9 pij­lers, waar­van 2 op het water. Na de bouw van de pij­lers en de land­hoof­den wor­den van­af eind augus­tus de lig­gers geplaatst. Medio 2019 is de brug over de Oude Rijn klaar.

Lei­den-West. Voor de recon­struc­tie van aan­slui­ting Lei­den-West wor­den de voor­be­rei­den­de werk­zaam­he­den uit­ge­voerd. Een foto van de A44 van­af aan­slui­ting Lei­den-West rich­ting knoop­punt Ommedijk.