Bekijk hier de twee­de bouwup­da­te van de aan­leg van de Rijn­land­Rou­te. Met luchtfoto´s van het gebied rond­om de A4, de A44 en de nieu­we N434, inclu­sief de start- en ontvangstschacht.

Foto­gra­fie: Skeye

Luchtfoto knooppunt Ommedijk

Knoop­punt Omme­dijk is de plek waar straks de N434 aan­sluit op de A44. Waar het zand is aan­ge­bracht, wordt de ver­diep­te lig­ging van de N434 gebouwd. Op het verst gele­gen zand­pla­teau wordt de ont­vangst­schacht voor de tun­nel­boor­ma­chi­ne gebouwd. De tun­nel­boor­ma­chi­ne komt hier in het najaar van 2019 aan na het boren van de 1e tunnelbuis.

Luchtfoto startschacht en knooppunt Ommedijk

Start­zo­ne: op deze plek wordt de start­schacht gebouwd. Hier van­daan begint van­af juni 2019 de tun­nel­boor­ma­chi­ne met het boren van de 1e tun­nel­buis. Op het voor­ste zand­pla­teau wor­den de voor­be­rei­din­gen getrof­fen voor de fly­overs, waar­mee de aan­slui­ting wordt gemaakt tus­sen de A4 en de nieu­we N434.

Startschacht vanaf boven

De start­schacht van dicht­bij. Het voor­stel deel van de bouw­kuip is gemaakt met diep­wan­den. Dat zijn beton­nen wan­den die wor­den aan­ge­bracht tot een diep­te van ca. 30 meter onder de grond. Het res­te­ren­de deel van de bouw­kuip bestaat uit dam­wan­den. Wan­neer de wan­den klaar zijn, wor­den fun­de­rings­pa­len aan­ge­bracht om ervoor te zor­gen dat de vloer van de start­schacht en de tun­nel niet opdrijft. Ver­vol­gens wordt de bouw­kuip ont­gra­ven en wor­den de beton­nen vloe­ren en wan­den gestort. Op deze loca­tie komt straks ook het infor­ma­tie­cen­trum voor de RijnlandRoute.

Luchtfoto ontvangstschacht

De ont­vangst­schacht van de tun­nel­boor­ma­chi­ne. Op deze plek gaat de boor­tun­nel van 2,2 kilo­me­ter lang over in de ver­diep­te lig­ging van ca. 1 kilometer.

Luchtfoto viaduct over de Meerburgerwatering

Het via­duct over de Meer­bur­ger­wa­te­ring bij afrit 7 Zoe­ter­wou­de op de A4 wordt ver­breed. De ver­bre­ding is nodig omdat er deze zomer een extra rij­strook wordt gemaakt op de A4. Zo kan het extra ver­keer beter wor­den afgewikkeld.

Luchtfoto Leiden-West

Voor de recon­struc­tie van aan­slui­ting Lei­den-West wor­den de voor­be­rei­den­de werk­zaam­he­den uitgevoerd.

Luchtfoto brug Oude Rijn

De bus­brug over de Oude Rijn is vorig jaar gesloopt, waar­bij een deel is gesloopt met behulp van ver­hoog­de lucht­druk. Dit voor­jaar is gestart met de bouw van de nieu­we brug over de Oude Rijn, voor de ver­bre­ding van de A44. Op dit moment wor­den de fun­de­rings­pa­len aan­ge­bracht. Na de zomer wor­den de lig­gers erin gehe­sen en daar­na volgt de afbouw met onder meer het weg­dek. In het voor­jaar van 2019 is de brug gereed.

Luchtfoto knooppunt Ommedijk

Om het nieu­we knoop­punt Omme­dijk te bou­wen, wordt de A44 op dit deel tij­de­lijk een stuk­je ver­legd. Met deze zoge­he­ten bypass kan het ver­keer door­gang vin­den tij­dens de bouw.

Luchtfoto aquaduct Veenwatering

Om de bouw van het aqua­duct bij de ver­diep­te lig­ging N434 ter hoog­te van de Veen­wa­te­ring moge­lijk te maken, moest de Veen­wa­te­ring een stuk­je wor­den ver­legd. Op deze manier ont­staat ruim­te om het aqua­duct te bou­wen. Zodra het aqua­duct klaar is, kan de water­gang zijn nor­ma­le weg weer vervolgen.

Luchtfoto knooppunt Hofvliet

Knoop­punt Hof­vliet: op deze loca­tie wordt straks de aan­slui­ting gemaakt tus­sen de A4 en de nieu­we N434.

Luchtfoto aansluiting Leiden-West

De A44 van­af aan­slui­ting Lei­den-West rich­ting knoop­punt Omme­dijk (net voor­bij het Val­ken­burg­se Meer).

Luchtfoto A44

De A44 gezien van­af knoop­punt Omme­dijk rich­ting aan­slui­ting Lei­den-West, met de aan­slui­ting op de nieu­we N434.