Nu de bus­brug is gesloopt, kan wor­den gestart met de bouw van het nieu­we via­duct over de Oude Rijn. Van­af 8 maart wordt er gestart met het ver­wij­de­ren van het oude rem­ming­werk en het aan­bren­gen van de fun­de­ring voor de steun­pun­ten van het via­duct. Het gaat in totaal om 11 steun­pun­ten, waar­bij dam­wan­den en boor­pa­len wor­den aan­ge­bracht. Als de dam­wan­den zijn geplaatst kun­nen de bouw­kui­pen ter plaat­se wor­den uit­ge­gra­ven, waar­na er beton wordt gestort en de grond weer wordt aan­ge­vuld. Na afloop wor­den de dam­wan­den weer verwijderd.

Wat merkt de omge­ving hiervan?
Met name het aan­bren­gen en het ver­wij­de­ren van de dam­wan­den zal te horen zijn in de direc­te omge­ving. De fun­de­rings­pa­len wor­den de grond in geschroefd, een bouw­me­tho­de die geluids- en tril­lings­arm is.

Plan­ning aan­bren­gen damwanden
Van 19 tot en met 23 maart wor­den de dam­wan­den voor het eer­ste steun­punt aan­ge­bracht. In de maan­den april, mei, juni en sep­tem­ber wor­den de dam­wan­den voor de ove­ri­ge steun­pun­ten aan­ge­bracht en ver­wij­derd, wat per maand steeds enke­le dagen in beslag neemt. Op deze web­si­te is de actu­e­le plan­ning te vin­den, waar­bij steeds enke­le weken voor­uit wordt gekeken.

Werk­tij­den
De stan­daard werk­tij­den zijn van 07.00 tot 17.00 uur met een uit­loop naar 19.00 uur en indien nodig op zater­dag. Voor­af­gaand aan de werk­dag kan het voor­ko­men dat er al trans­por­ten plaats­vin­den, onder meer omdat bepaal­de voer­tui­gen van­we­ge hun leng­te niet in de spits mogen rij­den. Wan­neer er bui­ten de stan­daard werk­tij­den wordt gewerkt, dan ont­vangt u hier­over van tevo­ren bericht.

Toe­kom­sti­ge situ­a­tie via­duct A44 Oude Rijn

Door­kijk werkzaamheden
Van­af sep­tem­ber wor­den de kolom­men, de lig­gers en de brug­dek­ken voor het via­duct aan­ge­bracht. Naar ver­wach­ting kan het via­duct medio 2019 in gebruik wor­den genomen.

De bewoners/​ondernemers in de direc­te omge­ving ont­van­gen hier­over don­der­dag 22 febru­a­ri een infor­ma­tie­brief.