Ter hoog­te van de G. Brau­tigam­sin­gel in Lei­den komt de tun­nel­boor­ma­chi­ne boven de grond wan­neer deze klaar is met het boren van de tun­nel­buis voor de nieu­we N434. Hier­voor wordt een bouw­kuip gemaakt, de zoge­he­ten ont­vangst­schacht. De werk­zaam­he­den voor de ont­vangst­schacht star­ten van­af 28 mei en bestaan onder meer uit het aan­bren­gen van diep­wan­den, dam­wan­den, het uit­gra­ven van de bouw­kuip en het aan­bren­gen van beton voor onder meer de vloeren.

Diep­wan­den: De ont­vangst­schacht wordt voor het groot­ste deel gemaakt met diep­wan­den, dat zijn wan­den die in de grond wor­den aan­ge­bracht tot een diep­te van zo´n 30 meter. Om de diep­wan­den te maken, gra­ven we sleu­ven van zo´n 7 meter breed, 1,20 meter dik en 30 meter diep. Om te voor­ko­men dat de sleuf instort tij­dens het gra­ven wordt er een spe­ci­a­le vloei­stof, ben­to­niet, in de sleuf gepompt. Wan­neer de sleuf op diep­te is, dan wordt de sta­len wape­ning erin gehe­sen en wordt er van onder­af beton gestort. De ben­to­niet wordt van boven­af weg gepompt en zo ont­staat er een in de grond gevorm­de beton­nen wand.

Voor het maken van de diep­wan­den zijn er machi­nes en instal­la­ties nodig, zoals een diep­wand­gra­ver, een ont­zan­dings­in­stal­la­tie en een ben­to­niet­cen­tra­le. Deze komen op het ter­rein bij de ont­vangst­schacht te staan. Voor­dat wordt gestart met het maken van de diep­wan­den, wordt een hulp­con­struc­tie aan­ge­bracht met gelei­de­wan­den. Dat zijn gepre­fa­bri­ceer­de beton­nen muur­tjes van 1 meter hoog. De machi­nes, instal­la­ties en gelei­de­wan­den wor­den in de weken voor­af­gaand aan de start van de bouw van de diep­wan­den aan­ge­voerd en opgebouwd.

Dam­wan­den: De bouw­kuip voor de toe­rit en een klein deel van de ont­vangst­schacht wordt gemaakt met dam­wan­den, die in de grond wor­den aangebracht.

Ont­gra­ven en aan­bren­gen vloer: Nadat de wan­den zijn aan­ge­bracht, wordt gestart met het ont­gra­ven van de bouw­kuip en het maken van de vloe­ren van de ont­vangst­schacht en de toerit.

Aan­bren­gen anker­pa­len ver­diep­te lig­ging en ontvangstschacht
Van­af begin juni wordt ook gestart met het aan­bren­gen van de anker­pa­len. Deze anker­pa­len zijn nodig om te voor­ko­men dat de vloer van de ont­vangst­schacht en de ver­diep­te lig­ging omhoog komt door de opwaart­se druk van het grond­wa­ter. Voor deze palen wordt eerst een man­tel­buis de grond inge­trild waar ver­vol­gens beton in wordt gestort. Deze anker­pa­len wor­den aan­ge­bracht gedu­ren­de de gehe­le peri­o­de tot en met voor­jaar 2019.

Bouw diep­wan­den start­schacht N434