Aan de oost­zij­de van de A44 wordt nabij de Ste­vens­hof een geluids­scherm gebouwd. Comol5 plaatst een deel van dit scherm al vóór­dat de werk­zaam­he­den aan de A44 en de toe- en afrit­ten star­ten. Op deze manier ver­vult het geluids­scherm niet alleen een func­tie van­af het moment van inge­bruik­na­me van de Rijn­land­Rou­te, maar wordt de geluids­hin­der al beperkt in de bouw­fa­se. Het eer­ste deel van het geluids­scherm wordt gebouwd tus­sen de Hein­tje Davids­weg en het bedrij­ven­ter­rein Westwal.

Van 9 juli t/​m 13 juli a.s. wordt een deel van het aan­ge­brach­te zand ver­wij­derd. Het zand­pak­ket was aan­ge­bracht om de grond vol­doen­de te laten inklin­ken. Van 16 juli t/​m 20 juli gaan wij de fun­de­rings­pa­len aan­bren­gen. Onder elke stijl (staan­der) van het defi­ni­tie­ve geluids­scherm wordt een fun­de­rings­paal aan­ge­bracht. Deze fun­de­rings­pa­len wor­den in de grond getrild. In de peri­o­de tus­sen 23 juli en begin okto­ber van dit jaar wor­den de beton­nen en gla­zen pane­len en de vlucht­deu­ren geplaatst.

De afvoer van zand en de aan­voer van mate­ri­aal en mate­ri­eel voor het geluids­scherm vindt plaats via de rou­te Haag­se Schouw­weg - een stuk­je Ste­vens­hof­d­reef - Hade­wy­ch­laan. De werk­zaam­he­den wor­den uit­ge­voerd op maan­dag tot en met vrij­dag tus­sen 07.00-17.00 uur.