Bos­ka­lis werkt ver­der aan de nieu­we Toren­vliet­brug over de Oude Rijn. In de afge­lo­pen peri­o­de zijn al voor­be­rei­den­de werk­zaam­he­den uit­ge­voerd, zoals het ver­leg­gen van kabels en lei­din­gen, het aan­leg­gen van bouw­in­rit­ten en het plaat­se­lijk ver­bre­den van de Rhijn­hof­weg om ruim­te te cre­ë­ren voor de bouw van de twee­de Toren­vliet­brug. Ook is een deel van de Voor­scho­ter­weg ver­legd zodat het ver­keer kan blij­ven door­rij­den tij­dens het werk aan de Torenvlietbrug.

Plan­ning

De vol­gen­de werk­zaam­he­den wor­den de komen­de peri­o­de uitgevoerd*:

  • Decem­ber 2020 – april 2021:
    Fun­de­rings­werk­zaam­he­den (aan­bren­gen hei­pa­len en damwanden)
  • Febru­a­ri 2021 – sep­tem­ber 2021:
    Bou­wen van steun­pun­ten (onder­bouw van de brug)
  • Juli 2021 – maart 2022:
    Beton­werk boven­bouw van de brug en afbouw brug

* De plan­ning is indi­ca­tief en onder voorbehoud

Moge­lij­ke hinder

Door deze werk­zaam­he­den is er moge­lijk hin­der van licht, geluid, tril­lin­gen en af- en aan­rij­dend bouw­ver­keer. Bewo­ners en bedrij­ven wor­den hier­over tij­dig geïn­for­meerd. Vaar­weg­ge­brui­kers onder­vin­den in prin­ci­pe geen hin­der van de werk­zaam­he­den. Mocht een tij­de­lij­ke strem­ming van de Oude Rijn nodig zijn, dan wor­den ook vaar­weg­ge­brui­kers hier­over tij­dig geïn­for­meerd. Mid­dels ver­keers­maat­re­ge­len op de Voor­scho­ter­weg en op de Rhijn­hof­weg wordt alle ver­keer langs de bouw­werk­zaam­he­den geleid.

Infor­me­ren van betrokkenen

Via nieuws­be­rich­ten op de web­si­te, Facebook en Twit­ter hou­den wij u op de hoog­te van de vor­de­rin­gen van de bouw van de nieu­we Toren­vliet­brug. Bos­ka­lis zorgt ervoor dat direct omwo­nen­den, aan­gren­zen­de bedrij­ven en vaar­weg­ge­brui­kers tij­dig over de werk­zaam­he­den en even­tu­e­le hin­der op de hoog­te wor­den gesteld. Bos­ka­lis vindt het belang­rijk om ieder­een te infor­me­ren over de werk­zaam­he­den en bereik­baar te zijn voor vra­gen of mel­din­gen. De aan­ne­mer is als volgt bereikbaar:

Torenvlietbrug

Werk­ge­bied Toren­vliet­brug, ten zui­den van de Torenvlietbrug.