Afge­lo­pen woens­dag hield Vei­lig Ver­keer Neder­land (afde­ling Kat­wijk) een spe­ci­a­le actie voor de groe­pen 7 en 8 van basis­scho­len De Burcht en De Dub­bel­burg in Val­ken­burg. Het doel was om kin­de­ren bewust te maken van de aan­we­zig­heid van o.a. vrachtauto’s in het ver­keer en de geva­ren van de dode hoek. Bos­ka­lis zorg­de, net als vorig jaar, voor een gro­te vracht­au­to om deze actie te ondersteunen. 

Na een alge­me­ne voor­lich­ting in het klas­lo­kaal kon­den de kin­de­ren van groep 7 en 8 bij de roton­de Voorschoterweg/​Hoofdstraat de vracht­au­to van Bos­ka­lis van dicht­bij inspec­te­ren. Zo kon­den ze erva­ren hoe groot en zwaar zo’n vracht­au­to is. Spie­gels en came­ra­sys­te­men wer­den beke­ken, er werd flink getoe­terd en via de boord­ra­dio gekletst. In totaal vol­gen ruim 800 leer­lin­gen uit Val­ken­burg, Kat­wijk en Rijns­burg deze trai­ning. De voor­lich­ting zal de kin­de­ren hel­pen vei­li­ger naar school (en in de toe­komst naar de mid­del­ba­re school) te fietsen.