Ach­ter­grond2020-01-06T12:40:10+01:00

Cate­go­rie: Ach­ter­grond

Lie­ver geen tun­nel

Prisma gemonteerd op dwarslgger ProRail

In het begin van dit nieu­we jaar boor­de Gaia onder de Pro­Rail spoor­lijn, tus­sen Amster­dam en Rot­ter­dam: de oud­ste spoor­lijn én een van de druk­ste van Neder­land. Vier spo­ren ver­bin­den Amster­dam — Den Haag — Rot­ter­dam met stu­den­ten­ste­den Lei­den en Delft. Deze druk­ke spoor­rou­te mocht natuur­lijk geen hin­der onder­vin­den van het aan­leg­gen van deze ‘onder­grond­se spoor­krui­sing’. In gesprek met Rob de Weij­ze van Pro­Rail en uiter­aard met ons eigen team kij­ken we terug op deze span­nen­de pas­sa­ge.

Lie­ver geen tun­nel

De Weij­ze is voor de ach­ter­ban bij Pro­Rail de pri­mai­re con­tact­per­soon voor Comol5: alles loopt via hem. Voor Pro­Rail, de pro­vin­cie en Comol5 is er het nodi­ge papier­werk aan te pas geko­men. “Con­tract, ver­leen­de ver­gun­ning en werk­wij­ze zijn dui­de­lijk vast­ge­legd”, zegt hij. Op de vraag wat Pro­Rail merkt van de aan­leg van de tun­nel onder het spoor ant­woordt hij: “Waar­schijn­lijk niks, maar het lief­ste had­den we eigen­lijk geen tun­nel gehad, want dan lopen we ook geen enkel risi­co. Dit stuk spoor is onder­deel van de hoofd­cor­ri­dor van het spoor­weg­net­werk, en we rij­den hier dag en nacht. De kans dat er iets gebeurt acht ik enorm klein, maar als er wat gebeurt dan raakt het met­een vier spo­ren in een druk­ke rou­te”.

Aan­ne­mer: méér dan een oog­je in het zeil hou­den

Comol5 heeft ter voor­be­rei­ding ook het nodi­ge werk ver­zet. Plan­nen voor moni­to­ring, vei­li­ge bereik­baar­heid en cala­mi­tei­ten staan alle­maal zwart op wit. Vei­lig­heid vóór alles is ook hier­bij het mot­to. Bart van de Water, geo­tech­nisch inge­ni­eur van Comol5 legt kort uit: “We moni­to­ren de spoor­lijn tij­dens het boren voort­du­rend. Dat doen we onder meer met 2 prisma’s (spie­gel­tjes) op elke spoor­balk van alle 4 de trein­spo­ren; die prisma’s gebrui­ken we om op één plek alles te meten, en de gege­vens te kun­nen ver­ge­lij­ken. Ook op de poten van de por­ta­len voor de boven­lei­ding zit­ten prisma’s. Een beet­je tech­nisch mis­schien, maar zo kun­nen we maxi­maal in de gaten hou­den of het boren goed ver­loopt en er geen ver­zak­king ont­staat”, besluit hij zijn klei­ne tech­nie­k­les.

Lan­ge adem

Wan­neer is Pro­Rail tevre­den? De Weij­ze: “We heb­ben ook nog een twee­de tun­nel­buis te gaan. Als de aan­leg tech­nisch goed en in een ‘beheerst pro­ces’ is ver­lo­pen ben ik tevre­den. Want dan heeft eigen­lijk nie­mand, óók de trein­rei­zi­ger, er iets van gemerkt.”
In het con­tract staat ove­ri­gens nog een tevre­den­heids­maat­staf: als tot 2 jaar na de aan­leg geen noe­mens­waar­di­ge zet­tin­gen zijn ont­staan is de aan­leg voor Pro­Rail een gepas­seerd sta­ti­on.

Meer ach­ter­grond

Ont­vangst­schacht klaar voor aan­komst tun­nel­boor­ma­chi­ne

De afge­lo­pen dagen is de ont­vangst­schacht onder water gezet, ter voor­be­rei­ding op de aan­komst van tun­nel­boor­ma­chi­ne Gaia. Het water in de bouw­kuip staat net zo hoog als het grond­wa­ter­peil. Dit is nodig om tegen­druk te bie­den tegen het grond­wa­ter bui­ten de bouw­kuip, wan­neer de tun­nel­boor­ma­chi­ne door de wand heen boort.

Sta­ge­plek­ken civiele/infra tech­niek beschik­baar

Volg jij een MBO, HBO of WO oplei­ding in de rich­ting van Civie­le en/of Infra Tech­niek en ben je op zoek naar een uit­da­gen­de sta­ge- of afstu­deer­plaats? Dan komen wij graag met jou in con­tact! Mobi­lis, Croonwolter&dros en Dim­co heb­ben onder meer bij de Rijn­land­Rou­te inte­res­san­te plek­ken beschik­baar.

2.000 meter geboord!

Een nieu­we mijl­paal! Tun­nel­boor­ma­chi­ne Gaia heeft 2.000 meter geboord, van de in totaal 2.250 meter lan­ge tun­nel. Naar ver­wach­ting eind deze maand ziet Gaia na zes maan­den het dag­licht weer. Op naar de laat­ste 250 meter.

Stand van zaken onder­zoek zui­de­lij­ke vari­an­ten tij­de­lij­ke N206

De onder­zoeks­bu­reaus zijn druk bezig met het onder­zoe­ken van de moge­lij­ke zui­de­lij­ke vari­an­ten van een tij­de­lij­ke ver­leg­ging van de N206 (Ir. G. Tjal­ma­weg). Alle aspec­ten, zoals aan­ge­ge­ven in de ver­ge­lij­kings­ta­bel (Tra­de off Matrix, TOM), wor­den daar­in zoveel als moge­lijk fei­te­lijk onder­zocht en weer­ge­ge­ven.

Lie­ver geen tun­nel

In het begin van dit nieu­we jaar boor­de Gaia onder de Pro­Rail spoor­lijn, tus­sen Amster­dam en Rot­ter­dam: de oud­ste spoor­lijn én een van de druk­ste van Neder­land. Deze druk­ke spoor­rou­te mocht natuur­lijk geen hin­der onder­vin­den van het aan­leg­gen van deze ‘onder­grond­se spoor­krui­sing’.

Upda­te onder­zoek zui­de­lij­ke vari­an­ten tij­de­lij­ke N206

Afge­lo­pen maand heeft de pro­vin­cie Zuid-Hol­land hard gewerkt aan het ont­wer­pen van drie zui­de­lij­ke vari­an­ten voor de tij­de­lij­ke N206. Er zijn diver­se gesprek­ken gevoerd met o.a. de grond­ei­ge­na­ren van de hui­di­ge N206, Kat­wijk Smart Vil­la­ge en ook is de omge­ving mid­dels infor­ma­tie­ta­fels betrok­ken bij de uit­wer­king van de ont­wer­pen.

Vie­ring Hei­li­ge Bar­ba­ra

Gis­ter vier­den we de jaar­lijk­se gedenk­dag van de Hei­li­ge Bar­ba­ra, de bescherm­hei­li­ge van mijn­wer­kers en tun­nel­bou­wers. Met een prach­ti­ge cere­mo­nie in de start­schacht stond het boor­team van de Rijn­land­Rou­te stil bij deze bij­zon­de­re dag.