Ach­ter­grond2019-11-08T09:27:48+01:00

Cate­go­rie: Ach­ter­grond

Vas­te voet in de grond voor elek­tri­ci­teits­mast

Tuien verbonden aan grondankers

De tun­nel­boor­ma­chi­ne Gaia kruist voor de aan­leg van de N434 ook een hoog­span­nings­mast. Die is onder­deel van een kilo­me­ters­lan­ge rij van mas­ten (hoog­span­nings­ver­bin­ding) waar 150 kilo­volt door­heen gaat en die mid­den in een volks­tui­nen­com­plex staat. Ten­neT is de lan­de­lijk beheer­der ervan. Ten­neT heeft de betref­fen­de mast voor­zien van sta­len dra­den (tui­en) die weer aan grondan­kers zijn ver­bon­den. De sta­len dra­den en de grondan­kers zijn zicht­baar en die­nen als extra ver­ste­vi­ging wan­neer Gaia er onder­door boort, naar ver­wach­ting eind decem­ber.

Ten­neT heeft deze werk­zaam­he­den inmid­dels uit­ge­voerd. Nadat de boor­werk­zaam­he­den voor dit deel van de tun­nels gereed zijn, zul­len de tui­en wor­den ver­wij­derd; de grondan­kers blij­ven in de grond ach­ter.

Meer ach­ter­grond

De rou­te van het tun­nel­ele­ment

Eén van de onder­de­len van de Rijn­land­Rou­te is de boor­tun­nel. Zo’n 30 meter onder de grond boort de tun­nel­boor­ma­chi­ne (TBM) twee tun­nel­bui­zen onder Voor­scho­ten door. Elke tun­nel­buis is 2250 meter lang en heeft twee rij­ba­nen. Bei­de tun­nel­bui­zen bestaan uit 1120 rin­gen, en elke ring bestaat weer uit 7 ver­schil­len­de seg­men­ten. Van al die seg­men­ten moet exact wor­den bij­ge­hou­den waar ze zich uit­ein­de­lijk in de tun­nel bevin­den.