Voor­uit­lo­pend op de aan­pas­sing van de N206 ir. G. Tjal­ma­weg, onder­deel van de Rijn­land­Rou­te, ver­legt Dunea een water­lei­ding langs de Tjal­ma­weg. Voor het uit­voe­ren van deze ver­leg­ging wor­den aan de zuid­zij­de van de N206 bomen gekapt, tus­sen de aan­slui­ting met de Voor­scho­ter­weg en Ach­ter­weg huis­num­mer 32.

Van­af 21 janu­a­ri star­ten deze werk­zaam­he­den. De kap­werk­zaam­he­den duren onge­veer 2 á 3 weken.

De gemeen­te Kat­wijk heeft de ver­gun­ning ver­leend voor het kap­pen van deze bomen. De bomen­kap wordt uit­ge­voerd door de fir­ma Van Schie Groen en bege­leid door Dunea. De direct omwo­nen­den zijn geïnformeerd.

Deze bomen­kap is onder­deel van de bomen­kap en bomen­com­pen­sa­tie N206 ir. G. Tjal­ma­weg, waar­over wij op 31 okto­ber 2018 een nieuws­be­richt heb­ben geplaatst. In dit nieuws­be­richt vindt u ook infor­ma­tie over ver­gun­ning­aan­vra­gen en de com­pen­sa­tie van het groen. Lees het nieuws­be­richt ‘Rijn­land­Rou­te: bomen­kap en bomen­com­pen­sa­tie N206 ir. G. Tjal­ma­weg’.