Langs de N206 Tjal­ma­weg in Kat­wijk moe­ten bomen gekapt wor­den. Nieu­we bomen en strui­ken komen terug langs de weg, bij taluds, ver­diep­te lig­ging en tegen geluids­scher­men. Bij de bomen­com­pen­sa­tie staat land­schap­pe­lij­ke inpas­sing van de weg en kwa­li­teit van het groen centraal.

Om ruim­te te maken voor de aan­leg van de Rijn­land­Rou­te moe­ten langs de N206 ir. G.Tjalmaweg bomen gekapt wor­den. Het gaat om 430 ver­gun­nings­plich­ti­ge bomen en 363 klei­ne­re bomen en strui­ken. Om deze kap te com­pen­se­ren, heeft de pro­vin­cie in over­leg met de gemeen­te Kat­wijk een bomen­com­pen­sa­tie­plan opge­steld. In dit plan staan de land­schap­pe­lij­ke inpas­sing van de weg en ver­ho­ging van de kwa­li­teit van het groen cen­traal. In totaal plant de pro­vin­cie 460 nieu­we bomen aan. Ver­der wor­den de taluds tegen de geluid­scher­men en bij de via­duc­ten over de Tjal­ma­weg deels beplant met bloe­sem­dra­gen­de strui­ken en inge­zaaid met bloem­rijk gras. Langs de wan­den bij de ver­diep­te lig­ging van de weg en tegen de geluid­scher­men wor­den ruim 25.000 klim- en hang­plan­ten geplant met als doel de weg en scher­men zo groen als moge­lijk in te passen.

Aan­vraag vergunningen

In totaal zijn 430 te kap­pen bomen ver­gun­nings­plich­tig, van­we­ge de door­sne­de van de stam (mini­maal 15 cm op een hoog­te van 130 cm boven maai­veld). Van deze bomen staan 359 bomen bin­nen het PIP (Pro­vin­ci­aal Inpas­sings­plan) waar­in het ruim­te­be­slag van de Rijn­land­Rou­te onher­roe­pe­lijk is vast­ge­legd. 71 bomen staan bui­ten het PIP. Deze moe­ten plaats maken voor de toe­kom­sti­ge roton­de bij de Voor­scho­ter­weg, ver­plaat­sing van een water­gang en de snel­fiets­rou­te langs de N206. Omdat de pro­ce­du­re voor een kap­ver­gun­ning bin­nen het PIP anders is dan bui­ten het PIP, vraagt de pro­vin­cie 2 ver­gun­nin­gen aan bij de gemeen­te Katwijk.

Op ver­gun­nin­gen ten behoe­ve van uit­voe­ring van het PIP is de Pro­vin­ci­a­le Coör­di­na­tie­re­ge­ling Rijn­land­Rou­te van toe­pas­sing. De pro­vin­cie heeft voor de 359 bomen bin­nen het PIP inmid­dels een ver­gun­ning aan­ge­vraagd bij de gemeen­te Kat­wijk. Daar­voor geldt een ver­plich­te voor­be­rei­dings­pro­ce­du­re. De gemeen­te Kat­wijk heeft een ont­werp-besluit geno­men op de ver­gun­ning­aan­vraag van de pro­vin­cie. Dit ont­werp­be­sluit ligt van 1 novem­ber tot en met 12 decem­ber 2018 ter inza­ge. Belang­heb­ben­den kun­nen op dit ont­werp­be­sluit bin­nen deze peri­o­de van 6 weken een ziens­wij­ze indienen.

Voor de res­te­ren­de 71 te kap­pen bomen bui­ten het PIP is de aan­vraag voor de omge­vings­ver­gun­ning nog in voor­be­rei­ding. Belang­heb­ben­den kun­nen tegen het besluit bezwaar maken.

Op dit moment is de uit­voe­rings­wij­ze van de aan­ne­mer voor de aan­leg van de Rijn­land­Rou­te nog niet bekend. Het is daar­om niet uit te slui­ten dat nog een beperkt aan­tal extra bomen gekapt moet wor­den. De aan­ne­mer zal hier dan zelf een ver­gun­ning voor aan­vra­gen. Dit geldt ook voor even­tu­e­le te kap­pen bomen in ver­band met de ver­leg­ging van kabels en leidingen.

Bomen­kap en bomencompensatie

Het bomen­com­pen­sa­tie­plan gaat uit van de aan­plant van geva­ri­eer­de, streek­ei­gen bomen in de park­strook tus­sen de Tjal­ma­weg en Val­ken­burg en de aan­plant van laan­bo­men langs de nieu­we aan­slui­tin­gen Val­ken­burg Oost en Val­ken­burg West. Deze bomen wor­den in een gro­te­re maat aan­ge­plant dan gebrui­ke­lijk, waar­door snel een groen beeld ontstaat.

Bij de aan­plant van nieu­we bomen is het groen­be­leid van de gemeen­te Kat­wijk lei­dend, het beleid gaat uit van het in stand hou­den of ver­ho­gen van de kwa­li­teit. Deze kwa­li­teit wordt bepaald door het kroon­vo­lu­me (= omvang van tak­ken met bla­de­ren) van een boom in het vol­was­sen sta­di­um. Een aan­zien­lijk deel van de te kap­pen bomen bevindt zich nu in bos­scha­ges, waar­door het kroon­vo­lu­me op dit moment beperkt is. Het bomen­com­pen­sa­tie­plan gaat juist uit van de aan­plant van voor­na­me­lijk vrij­staan­de bomen, zodat het kroon­vo­lu­me gro­ter wordt.

De beschik­ba­re ruim­te in de nieu­we situ­a­tie wordt zoveel moge­lijk benut voor het aan­bren­gen van nieu­we bomen en strui­ken. In het plan is reke­ning gehou­den met aspec­ten als gewens­te open­heid van het land­schap en soci­a­le vei­lig­heid (geen strui­ken langs fiets­pa­den bijvoorbeeld).

De pro­vin­cie heeft het bomen­com­pen­sa­tie­plan in afstem­ming met de gemeen­te Kat­wijk gemaakt. Het plan sluit aan bij de uit­gangs­pun­ten van de Inpas­sings­vi­sie en het Land­schaps­plan Rijn­land­Rou­te, als onder­deel van het onher­roe­pe­lijk PIP voor de Rijn­land­Rou­te. Ook sluit het bomen­com­pen­sa­tie­plan aan bij het door de gemeen­te­raad van Kat­wijk vast­ge­stel­de Esthe­tisch Pro­gram­ma van Eisen (EPvE) voor de Rijn­land­Rou­te Tjal­ma­weg, met als bij­la­ge het refe­ren­tie inrich­tings­plan voor de park­strook Valkenburg.

In het bomen­com­pen­sa­tie­plan Tjal­ma­weg Kat­wijk staan naast een kapin­ven­ta­ri­sa­tie ook de loca­ties voor de nieu­we aan­plant, inclu­sief aan­tal­len en soor­ten bomen en strui­ken. De loca­ties van de te kap­pen bomen en strui­ken zijn te vin­den op de kaar­ten te kap­pen bomen bin­nen het PIP en te kap­pen bomen bui­ten het PIP. Bij het bomen­com­pen­sa­tie­plan is een kaart gevoegd met de loca­ties van de nieu­we beplanting.

Onder­staan­de tabel geeft het aan­tal te kap­pen bomen weer waar­voor ver­gun­ning wordt aan­ge­vraagd, met onder­scheid naar de 2 loca­ties van de bomen (bin­nen of bui­ten PIP). Tevens is in de tabel het aan­tal nieuw aan te plan­ten bomen, hees­ters en klim/-hang­plan­ten opgenomen.

Aan­tal bomen
Kap­ver­gun­nings­plich­ti­ge bomen Bin­nen PIP Bui­ten PIP Totaal
Kap­ver­gun­nings­plich­ti­ge bomen 359 71 430
Bomen­com­pen­sa­tie­plan
Aan­tal bomen 460
Hees­ters 10% van de taluds
Aan­tal klim/-hang­plan­ten ver­diep­te lig­ging en geluidsschermen ca 25.000

De bomen­kap wordt van­af 2019 uit­ge­voerd, reke­ning hou­dend met broed­ac­ti­vi­tei­ten van vogels. De nieu­we aan­plant van bomen en strui­ken vindt plaats vóór afron­ding van de werk­zaam­he­den voor de Rijn­land­Rou­te. Indien de werk­zaam­he­den dat toe­la­ten, wor­den bomen en strui­ken eer­der aangeplant.

Moge­lijk­heid ver­plan­ten van bomen

In opdracht van de pro­vin­cie heeft een gecer­ti­fi­ceerd boom­ad­vies­bu­reau de ver­plant­baar­heid van de te kap­pen ver­gun­nings­plich­ti­ge bomen beoor­deeld op basis van cri­te­ria zoals geschikt­heid van de boom­soort, de groot­te, de leef­tijd, con­di­tie, levens­ver­wach­ting en groei­plaats. Het rap­port ‘Ori­ën­te­ren­de beoor­de­ling ver­plant­baar­heid’ is door de pro­vin­cie bij de ver­gun­nings­aan­vraag gevoegd. Uit de beoor­de­ling volgt dat met uit­zon­de­ring van 19 bomen, de bomen niet geschikt zijn om te ver­plan­ten. Veel van de te kap­pen bomen staan op dit moment in bos­scha­ges, waar­door de wor­tels en krui­nen in elkaar zijn gegroeid en deze bomen niet ver­plant­baar zijn. Naar de poten­ti­eel te ver­plan­ten bomen wordt nog nader onder­zoek uitgevoerd.

Plan­ning omge­vings­ver­gun­ning bomen­kap bin­nen PIP
Wat Wan­neer
Aan­vraag omge­vings­ver­gun­ning bij de gemeen­te Katwijk 24 juli 2018
Ont­werp­be­sluit over ver­gun­ning­aan­vraag door de gemeen­te Katwijk okto­ber 2018
Start ziens­wij­zen­ter­mijn 1 novem­ber 2018
Kap van bomen en struiken na broed­sei­zoen 2019, m.u.v. te kap­pen bomen ten behoe­ve van een te ver­leg­gen Dunea lei­ding (deze wor­den gekapt voor het broed­sei­zoen 2019)
Aan­plant van bomen en strui­ken uiterlijk voor afron­ding werkzaamheden
Plan­ning omge­vings­ver­gun­ning bomen­kap bui­ten PIP
Wat Wan­neer
Aan­vraag omge­vings­ver­gun­ning bij de gemeen­te Katwijk najaar 2018
Besluit over ver­gun­ning­aan­vraag door de gemeen­te Katwijk nog onbe­kend
Start bezwaar­ter­mijn nog onbe­kend
Kap van bomen en struiken na broed­sei­zoen 2019
Aan­plant van bomen en strui­ken uiterlijk voor afron­ding werkzaamheden