Langs de N206 Tjalmaweg in Katwijk moeten bomen gekapt worden. Nieuwe bomen en struiken komen terug langs de weg, bij taluds, verdiepte ligging en tegen geluidsschermen. Bij de bomencompensatie staat landschappelijke inpassing van de weg en kwaliteit van het groen centraal.

Om ruimte te maken voor de aanleg van de RijnlandRoute moeten langs de N206 ir. G.Tjalmaweg bomen gekapt worden. Het gaat om 430 vergunningsplichtige bomen en 363 kleinere bomen en struiken. Om deze kap te compenseren, heeft de provincie in overleg met de gemeente Katwijk een bomencompensatieplan opgesteld. In dit plan staan de landschappelijke inpassing van de weg en verhoging van de kwaliteit van het groen centraal. In totaal plant de provincie 460 nieuwe bomen aan. Verder worden de taluds tegen de geluidschermen en bij de viaducten over de Tjalmaweg deels beplant met bloesemdragende struiken en ingezaaid met bloemrijk gras. Langs de wanden bij de verdiepte ligging van de weg en tegen de geluidschermen worden ruim 25.000 klim- en hangplanten geplant met als doel de weg en schermen zo groen als mogelijk in te passen.

Aanvraag vergunningen

In totaal zijn 430 te kappen bomen vergunningsplichtig, vanwege de doorsnede van de stam (minimaal 15 cm op een hoogte van 130 cm boven maaiveld). Van deze bomen staan 359 bomen binnen het PIP (Provinciaal Inpassingsplan) waarin het ruimtebeslag van de RijnlandRoute onherroepelijk is vastgelegd. 71 bomen staan buiten het PIP. Deze moeten plaats maken voor de toekomstige rotonde bij de Voorschoterweg, verplaatsing van een watergang en de doorfietsroute langs de N206. Omdat de procedure voor een kapvergunning binnen het PIP anders is dan buiten het PIP, vraagt de provincie 2 vergunningen aan bij de gemeente Katwijk.

Op vergunningen ten behoeve van uitvoering van het PIP is de Provinciale Coördinatieregeling RijnlandRoute van toepassing. De provincie heeft voor de 359 bomen binnen het PIP inmiddels een vergunning aangevraagd bij de gemeente Katwijk. Daarvoor geldt een verplichte voorbereidingsprocedure. De gemeente Katwijk heeft een ontwerp-besluit genomen op de vergunningaanvraag van de provincie. Dit ontwerpbesluit ligt van 1 november tot en met 12 december 2018 ter inzage. Belanghebbenden kunnen op dit ontwerpbesluit binnen deze periode van 6 weken een zienswijze indienen.

Voor de resterende 71 te kappen bomen buiten het PIP is de aanvraag voor de omgevingsvergunning nog in voorbereiding. Belanghebbenden kunnen tegen het besluit bezwaar maken.

Op dit moment is de uitvoeringswijze van de aannemer voor de aanleg van de RijnlandRoute nog niet bekend. Het is daarom niet uit te sluiten dat nog een beperkt aantal extra bomen gekapt moet worden. De aannemer zal hier dan zelf een vergunning voor aanvragen. Dit geldt ook voor eventuele te kappen bomen in verband met de verlegging van kabels en leidingen.

Bomenkap en bomencompensatie

Het bomencompensatieplan gaat uit van de aanplant van gevarieerde, streekeigen bomen in de parkstrook tussen de Tjalmaweg en Valkenburg en de aanplant van laanbomen langs de nieuwe aansluitingen Valkenburg Oost en Valkenburg West. Deze bomen worden in een grotere maat aangeplant dan gebruikelijk, waardoor snel een groen beeld ontstaat.

Bij de aanplant van nieuwe bomen is het groenbeleid van de gemeente Katwijk leidend, het beleid gaat uit van het in stand houden of verhogen van de kwaliteit. Deze kwaliteit wordt bepaald door het kroonvolume (= omvang van takken met bladeren) van een boom in het volwassen stadium. Een aanzienlijk deel van de te kappen bomen bevindt zich nu in bosschages, waardoor het kroonvolume op dit moment beperkt is. Het bomencompensatieplan gaat juist uit van de aanplant van voornamelijk vrijstaande bomen, zodat het kroonvolume groter wordt.

De beschikbare ruimte in de nieuwe situatie wordt zoveel mogelijk benut voor het aanbrengen van nieuwe bomen en struiken. In het plan is rekening gehouden met aspecten als gewenste openheid van het landschap en sociale veiligheid (geen struiken langs fietspaden bijvoorbeeld).

De provincie heeft het bomencompensatieplan in afstemming met de gemeente Katwijk gemaakt. Het plan sluit aan bij de uitgangspunten van de Inpassingsvisie en het Landschapsplan RijnlandRoute, als onderdeel van het onherroepelijk PIP voor de RijnlandRoute. Ook sluit het bomencompensatieplan aan bij het door de gemeenteraad van Katwijk vastgestelde Esthetisch Programma van Eisen (EPvE) voor de RijnlandRoute Tjalmaweg, met als bijlage het referentie inrichtingsplan voor de parkstrook Valkenburg.

In het bomencompensatieplan Tjalmaweg Katwijk staan naast een kapinventarisatie ook de locaties voor de nieuwe aanplant, inclusief aantallen en soorten bomen en struiken. De locaties van de te kappen bomen en struiken zijn te vinden op de kaarten te kappen bomen binnen het PIP en te kappen bomen buiten het PIP. Bij het bomencompensatieplan is een kaart gevoegd met de locaties van de nieuwe beplanting.

Onderstaande tabel geeft het aantal te kappen bomen weer waarvoor vergunning wordt aangevraagd, met onderscheid naar de 2 locaties van de bomen (binnen of buiten PIP). Tevens is in de tabel het aantal nieuw aan te planten bomen, heesters en klim/-hangplanten opgenomen.

Aantal bomen
Kapvergunningsplichtige bomen Binnen PIP Buiten PIP Totaal
Kapvergunningsplichtige bomen 359 71 430
Bomencompensatieplan
Aantal bomen 460
Heesters 10% van de taluds
Aantal klim/-hangplanten verdiepte ligging en geluidsschermen ca 25.000

De bomenkap wordt vanaf 2019 uitgevoerd, rekening houdend met broedactiviteiten van vogels. De nieuwe aanplant van bomen en struiken vindt plaats vóór afronding van de werkzaamheden voor de RijnlandRoute. Indien de werkzaamheden dat toelaten, worden bomen en struiken eerder aangeplant.

Mogelijkheid verplanten van bomen

In opdracht van de provincie heeft een gecertificeerd boomadviesbureau de verplantbaarheid van de te kappen vergunningsplichtige bomen beoordeeld op basis van criteria zoals geschiktheid van de boomsoort, de grootte, de leeftijd, conditie, levensverwachting en groeiplaats. Het rapport ‘Oriënterende beoordeling verplantbaarheid’ is door de provincie bij de vergunningsaanvraag gevoegd. Uit de beoordeling volgt dat met uitzondering van 19 bomen, de bomen niet geschikt zijn om te verplanten. Veel van de te kappen bomen staan op dit moment in bosschages, waardoor de wortels en kruinen in elkaar zijn gegroeid en deze bomen niet verplantbaar zijn. Naar de potentieel te verplanten bomen wordt nog nader onderzoek uitgevoerd.

Planning omgevingsvergunning bomenkap binnen PIP
Wat Wanneer
Aanvraag omgevingsvergunning bij de gemeente Katwijk 24 juli 2018
Ontwerpbesluit over vergunningaanvraag door de gemeente Katwijk oktober 2018
Start zienswijzentermijn 1 november 2018
Kap van bomen en struiken na broedseizoen 2019, m.u.v. te kappen bomen ten behoeve van een te verleggen Dunea leiding (deze worden gekapt voor het broedseizoen 2019)
Aanplant van bomen en struiken uiterlijk voor afronding werkzaamheden
Planning omgevingsvergunning bomenkap buiten PIP
Wat Wanneer
Aanvraag omgevingsvergunning bij de gemeente Katwijk najaar 2018
Besluit over vergunningaanvraag door de gemeente Katwijk nog onbekend
Start bezwaartermijn nog onbekend
Kap van bomen en struiken na broedseizoen 2019
Aanplant van bomen en struiken uiterlijk voor afronding werkzaamheden